پایان وآغاز نکته اول:صبح روز جمعه همزمان با بازگشایی درب حوزه های اخذ رای،عدم استقبال مردم کاملا مشهود بود ویکی ازبی رمق ترین انتخابات ۴۰ ساله انقلاب رابه نظاره بودیم کاهش حدود ۱۷۰۰۰ هزار رای ،نسبت به دورگذشته،درحالی که واجدین شرایط حدود ۱۰۰۰۰هزار نفر بیشتر ازدوره ی دهم اعلام شده بود،نتیجه آن کاهش بی سابقه […]

پایان وآغاز
نکته اول:صبح روز جمعه همزمان با بازگشایی درب حوزه های اخذ رای،عدم استقبال مردم کاملا مشهود بود ویکی ازبی رمق ترین انتخابات ۴۰ ساله انقلاب رابه نظاره بودیم
کاهش حدود ۱۷۰۰۰ هزار رای ،نسبت به دورگذشته،درحالی که واجدین شرایط حدود ۱۰۰۰۰هزار نفر بیشتر ازدوره ی دهم اعلام شده بود،نتیجه آن کاهش بی سابقه استقبال ازصندوق ها به نظر می رسید

نکته دوم:درپایان شمارش آرا واعلام رسمی مشخص شد که از ۲۱۲ هزارنفر واجدین شرایط حوزه انتخابیه،۴۵درصد درانتخابات حضور یافتند
ورای برنده این انتخابات سرد،اندکی بیش از ۳۸۰۰۰ هزار رای شد که حدود ۱۸ درصد واجدین شرایط دراین حوزه انتخابیه است
نکته سوم:شاید ساعت ۲۳ روز جمعه ۲ اسفند ۹۸ پایان یک رقابت با فراز وفرودهای فراوان بود،که حتی میتوان شروع آن را ۸ اسفند ۹۴ دانست،دریک سال اخیر
با کاهش شدید محبوبیت بانوی بهارستان نشین وفاصله معنی دار یاران دیروز وبرخی ازاصلاح طلبان منطقه از وی،معادلات انتخابات درحوزه جنوب راپیچیده کرده بود
با ورود چهره خوش نام دیری ها به عرصه که علاوه برحمایت فرزندان زادگاهش،درکل حوزه انتخابیه مورد اقبال بخش عظیمی ازجامعه ی رای دهنده واقع شده بود
اردوگاه دیری هاغرق درامید بود،اما با اعلام نظر هیئت های نظارت شوک ناشی از عدم احراز صلاحیت دکتر مومنی،غبار یاس رابرچهره مغموم ومظلوم این شهرستان پاشید
چرا که کمتر کسی عدم حضور مرد،مردمدار دیر دراین عرصه را باور داشت
《واین ناامیدی ها وقتی بیشتر خود رانشان میداد که علاوه بر۲۰ ساله شدن فاصله دیری ها از بهارستان،دیگر کاندیداهای زادگاهش چندان مطرح نبودند 》ودوست قدیمی وی ،کاندیدای دور گذشته شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان حوزه انتخابیه《بردستانی》 بی رمق می نمود ودراین حال وی نیز این بار نتوانست ازفیلتری که سابق عبور کرده بود بگذرد

نکته چهارم:حال انتخابات وارد فاز تبلیغات رسمی شده بود،وتاجایی که چشم کار میکرد،بنرها وعکس های تکراری دو دهه اخیر در خود جای داده بودند، وهمان ۳ نفر خود رااز سایر رقبای بی نام ونشان جدا کرده بودند
ودراین هیاهو برخی ازاین نامزدهای گمنام به اردوگاه سه گانه پیوستند،اما آمارهای اولین ساعات بامداد ۳ اسفند درحین کم رمق بودن وعدم شور انتخاباتی درآن روز حرفهای زیادی داشتند
نکته پنجم:کاهش معنی دار آرا نماینده مستقر به نصف وعدم استقبال ازهمشهری وی که پنجمین نامزدی اش نیز به سان سه دوره گذشته بسیار تلخ تمام شد،《باعث گردید تا دلیل اصلی عدم اقبال رای دهندگان سه شهرستان بندری،به نامزدهای جمی#یعنی خط کشی های ناسیونالیستی خود رانشان دهد》 بطوری که درمجموع آرا ۲۵ هزار برگی خانم نماینده از۳ شهرستان به حدود ۹ هزار رای وکاهش بیش از ۵۰۰۰رای از آرا ۱۶۵۰۰ وی از زادگاهش در دور گذشته،کمپین انتخاباتی وی را متقاعد کرده بود که دیگر شکست قطعی خواهد بود
نکته ششم:نکته قابل تامل عدم اقبال رای دهندگان دریایتخت انرژی به شیخ اصولگرا#با وجود تشکیل تیمی از لیدرهای دور گذشته رقیب وشیوخ وبزرگان این شهرستان سنی نشین جنوب بود#
بطوری که وی درمجموع فقط توانست هزاروچند رای به ۲۷۰۰ رای خود درانتخابات مجلس دهم بیفزاید
《چنین به نظر میرسد که دیگر ،جوانان عسلویه ،بالاخص درروستاها،اگر چه شیوخ را محترم میشمارند اما درانتخابات به شیخوخیت تمکین نمیکنند》

نکته هفتم:ازنکات جالب توجه در آمارها،کاهش ۱۰۰۰رای از آرا برنده این انتخابات در زادگاهش کنگان است#این درحالی است که به زعم کنگانی ها با آشتی بزرگ سیاسی،وکنار گذاشتن کدورتهای قدیمی ،وحمایت مجید کنگانی اصلاح طلب،همه منتظر یک رای تاریخی به شیخ اصولگرا بودند#

نکته هشتم:حال سئوال سخت اینجاست که آیا شیخ اصولگرا که برای باردوم بصورت متناوب مسافر پارلمان میشود،خواهد توانست دربازگشت ازاین مسافرت ۴ ساله،مورد استقبال موکلین خود قرار بگیرد یا به سرنوشت سلف خود گرفتار خواهدشد؟
《وآیا اعتماد فقط ۱۸ درصد از افراد صاحب رای دراین حوزه پشتوانه محکمی است یا سیل بنیان کن نقدها از خرداد سال آینده جریان خواهد یافت؟》

نکته نهم:اگر چه شیخ میتواند ادعا کند که این دفعه با ۴ هزار رای بیشتر درسبد دارد،《ولی همه ی اینها فقط اقبال ۱۸ درصد از موکلین این دوره ی وی است
واین یعنی#همسایگی بیم وامید
وشاید پایان این آغاز،خیلی زود رقم بخورد》

  • منبع خبر : نصیر بوشهر