رئیس شورای شهرستان دیلم در مکاتبه با استاندار بوشهر: 🔹آلودگی مکرر اراضی این منطقه بویژه مزارع کشاورزی به مواد نفتی نشتی از خطوط لوله موجود در منطقه باعث ضایعه زیست محیطی شده است و انتظار داریم از این معضل جدی جلوگیری شود.    

 

رئیس شورای شهرستان دیلم در مکاتبه با استاندار بوشهر:

🔹آلودگی مکرر اراضی این منطقه بویژه مزارع کشاورزی به مواد نفتی نشتی از خطوط لوله موجود در منطقه باعث ضایعه زیست محیطی شده است و انتظار داریم از این معضل جدی جلوگیری شود.