????جواد اوجی وزیر نفت دستور لغو استخدام دختر عضو کمیسیون انرژی را صادر کرد. همچنین فرآیند جذب همه قبول شدگان در آزمون جذب مدت معین نوین که در دوران زنگنه به صورت غیرشفاف و رانتی برگزار شده بود، نیز متوقف شد. ????لازم به ذکر است رسانه ای شدن دستور محرمانه استخدام فرزند عضو کمیسیون انرژی […]

????جواد اوجی وزیر نفت دستور لغو استخدام دختر عضو کمیسیون انرژی را صادر کرد. همچنین فرآیند جذب همه قبول شدگان در آزمون جذب مدت معین نوین که در دوران زنگنه به صورت غیرشفاف و رانتی برگزار شده بود، نیز متوقف شد.

????لازم به ذکر است رسانه ای شدن دستور محرمانه استخدام فرزند عضو کمیسیون انرژی مجلس باعث انتقاد کارکنان نفتی و رسانه ها شده بود.

 

????اما این عمل وزارت نفت که پاک کردن صورت مسئله می باشد سوال های زیر را بی جواب می گذارد:

۱- چرا فرآیند استخدام این فرد بصورت محرمانه صورت گرفته بوده؟

۲- اگر استخدام فرد مذکور تخلف بوده است چرا توسط وزیر دستور موافقت صادر شده بود؟ و اگر تخلف نبوده است چرا لغو شده است؟

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر