شورای شهر بوشهر ،باتلاش مستمر وازقبل لیست گذاری جناحی ،به امید یک خروجی یکدست وهم سان امید ورود برعرصه را داشت وتاحدودی بخشی ازگمانه زنی هارانیز به همین اتفاق ،منتظر گذاشت ،اما بعداز شمارش آرا بغیر ازسه تن ،بقیه اعضا تقریبا باتوجه به نگاهشان ،شکل گیری این اتحاد راباید گفت :به نوعی ناتکمیل نموند ،اما […]

شورای شهر بوشهر ،باتلاش مستمر وازقبل لیست گذاری جناحی ،به امید یک خروجی یکدست وهم سان امید ورود برعرصه را داشت وتاحدودی بخشی ازگمانه زنی هارانیز به همین اتفاق ،منتظر گذاشت ،اما بعداز شمارش آرا بغیر ازسه تن ،بقیه اعضا تقریبا باتوجه به نگاهشان ،شکل گیری این اتحاد راباید گفت :به نوعی ناتکمیل نموند ،اما همینکه هیجان ودلهره های خاص رای وصندوق فرونشست ،همه باهم درتقسیم مسئولیت ها هم نظر شدند ، وجالب است که ریاست شورا ازآن گروه سه نفره ای شد که هنوز هم ،همچنان براریکه ی ریاست ،اشراف مدیریت دارد ، وعده های پرطمطراق و آینده ای پربارتر مدتی گرمتر ازوعده های انتخاباتی ،ازباستان امیریه تا تک تک حوزه ی شهری مرکزاستان طنین اندازشد ، نشست های هفتگی بافعالان اجتماعی و پذیرفتن مردمی که مشکلاتی داشتند ،نشان ازنمایی امیدوارکننده را ازاین شورا به نمایش می گذاشت ،مصاحبه ها ،حضور خبرنگاران ،و… نیز مراجعین به شورا وبه نوعی درراس امور بودن شورارا وارد اذهان می نمود
باوجود پراکندگی حضور وتوجه احزاب ،به اهمیت شورا درعرصه ی تبلیغ ،مردم استقبال خوبی نمودند و اکثریت قاطع اعضا راجوان ها ،تصاحب نمودند ،این اتفاق هم پرجذبه بود وهم خبراز یک ظهور پرازآشفتگی را در سایه کم تجربگی را می داد ، باتجربه های این شورا دراقلیت بود ،همین مئولفه هم باعث رکود هایی گردید که مردم را به سمت وسویی ازیاس کشانید ،کشاکش گزینه های انتخاب شهرداری کار آمد زمینه رابرای شورا بسیار برریل این مرحله به کج انتخابی و سرگردانی سپرد ،رایزنی ها ومشورت های ازبیرون هم ،آنچنان کمکی به این بحران وسردرگمی ننمود ، مقصد ونظر این مطلب این نیست که گروه ودسته ها واشخاص خاصی رامحکوم به دخالت نماید ،ولی رفتار وخروجی ومحصول این شورا بیشتر ناکار آمدی وکم تجربگی اعضا بود ،اعضایی اکثرا جوان که دارای مراتبی بالا ازنظر تحصیلات بودند ، ومشورت های این وآن هم مرهمی به زخم هایشان نمی زد ،درآسیب شناسی این علل ممکن است نگاه های متعددی باشد که هست ،ولی عمده مشکل این شورا بی تفاوتی احزابی بود که در موارد دیگر ،مثل انتخابات ریاست جمهوری ،که یک نظر ویک رای وبسیارجدی ،وهمچنین مجلس (وقابل توجه و تامل است که روی یک گزینه ی خارج ازدایره ی فعالیت ونگاه خود) متحد شدند و پیروز میدان هم شدند ،اما دراین زمینه به جز یک حزب ،بقیه تقریبا بی تفاوت ماندند ،همین قشرجوان اگرمورد توجه واقع می شدند ،وبعدازانتخاب هم ،بدین منوال هدایت می شدند ،هم سابقه ای برای خود آن حزب وهم .پشتوانه ی خوبی برای شورا ،این شورا هم می توانست دربرگیرنده ی جوانهای دیگری هم باشد ،که شرایطش راداشتند وبواسطه ی درلیست نبودن ویا باوجود مشاهده ی چنین وضعیتی ،ازدایره ی فعالیت خارج شدند ،من ازوجود احزاب درجامعه خوشبینم ، نه بایک حزب واحد ،هرحزبی با هرنگاهی ،اصلا احزاب فصلی ما معلوم نیست چه شق القمری هستند ،که گذشته از مقاطع انتخابات ،ازخواب بیدارمی شوند وعلم بردوش ، هیاهو سرمی دهند و…… درکشورما با وجوداین که نظام توجهش بیشتر روی گزینه ی استقبال ازآن است ، احزاب هم درتلاشند تا افراد خبره ی خودرا یابه مجلس ویا …..برساننند تا ازصدرتا ذیل قوای مقننه.ومجریه را ازآن خود نمایند ،دراین میان تنها قشری که مات صحنه ها هستند مردمند ،مردمی که چهارسال تمام فراموش می شوند و بازنگ وشیپورانتخابات بعدی بیدار ،برگردیم به شورای شهر بوشهر ،می توانم به جرات قسم یادکنم که این شورای اکثرا جوان وباسواد ومحترم ،آنچنان ناکار. پرضعف عمل کرده است ،که نبودش بهتر ازاین نوع بودن است .به شهرکه نگاه می کنیم ،به شهری که یک خیابان درست ندارد ،به شهری که کوچه هایش و جوی ها ونظافت محیطش راهرچه نام بنهی بهتراست ،،تا…… شهری باقدمت وسابقه ی مانای ایثار ومقاومت و…..وهنر وحماسه وعلم ، شورای این شهر درحد کلاس وشهرت و شخصیت مردمش نبود ونخواهد ،بود برای نک تک اعضایش احترام خاص قائلم وپوزش می طلبم که عملکرد بسیار ضعیف آنها را صریح بیان می نمایم ،اگریک نظرسنجی انجام شود ،یک نظر سنجی دقیق وجامع ،مردم بی شک پاسخشان ازبیان من هم شدیدتر است ،اصلا خود این شورا بجز تفرقه وطایفه بازی و…. ره آوردی درهیچ جای کشور نداشته است ،یکی ازاعضا محترم رادرجایی دیدم که داشت به به خانه ها یی ازیک نقطه ی شهر ،محله ای که اسم نمی آورم سرکشی می کرد ،ازچندنفر پرسیدم این آقای محترم آدرس می خواست ،گفتند ازاعضا شورا ست ،ازنواقصات وکمبود ومشکلات سئوال می کرد ،همان محل هیچگونه تغییر و تحولی در آن از روزی که روز بسیاردوری تاامروز است،مشاهده نکرده ام دراین دلنوشته ی دوست رنج ،که دارم می نویسم ،منهای عملکردشهردار وشهرداری است ،اگرچه ازاقدام شهرداری وشورا در راستای هنر و فرهنگ نباید گذشت ،دراین زمینه هردو باتعامل یکدیگر کارهای شایسته وچشمگیری انجام داده اند ،که جای تقدیر فراوانی دارد ، مورد دیگری از عیوب شورا یکی هم موضوع تیمداری شهرداری است ،بخش قابل ملاحظه ای از مردم این شهر هوادار تیم فوتبال شاهین هستند ،تیمی که موازی باایرانجوان خواهان زیادی دارند ،این تیم شاهین را شهردار قبل که بوشهری است ،بانام شاهین شهرداری تحت پوشش قرارداد ،نه آن شهردارمحترم ونه شورای قبل ،درجریان اینکه شهرداری ها نمی توانند درسوپرلیگ کشور شرکت کنند و تامقطع دسته یک ازنظر قانون محرومند ، شورای جدید هم درتبلیغات انتخاباتی وهم بعدازشروع به کار وعده وعید های زیادی به هواداران این تیم داد ،واین تیم هم ازدسته یک وارد لیگ برترشد ،ازاینجای کار متوجه شدند ،که بن بست قانونی مانع تیمداری شهرداری دراین رده است ،هنوزهم نه شهرداری ونه شورا نه به هزینه و پشتوانه ای برای این تیم دست یافته اند ونه راهی که بتواند وازسقوط رهایی یابد ،ایراد اصلی به شورا وارد است که ازبدو ورود ،کارشناسانه پیرامونه این تیم برخورد می کرد وتفحص می نمود که آیا بودجه ی خاصی برای ادامه ی کار وجود دارد ،یانه ،شهرداری تبریز هم به چنین مرحله ای برخورد نمود و باواگذاری امتیازش کناررفت ، این شوراباید درهمان اوان کار فکر اسپانسری برای این تیم می کرد و ازشهرداری حکم به واگذاریش می داد ،نشستند ونام تیم راازشاهین شهرداری ،به نام شاهین لیان شهرداری تغییر دادند ،اقدام به این کار چه چیزی برتوبره ی شاهین اضافه نمود ،من شنیدم که شهردارسابق (مهندس میگلی نژاد )گفته است ،من اگرخودم بودم مشکلی برای تیم بوجود نمی آمد ،لابد جایی برایش درنظر داشته است ،ولی حالا چه ؟این تیم درحال سقوط حاصلش جریحه دارشدن مردمی است که عشق وعلاقه اشان را این چنین می بینند ، واما قاطبه ی مردم شهربوشهر ،بافت قدیمشان لانه ی سرنگ ،و دود ودم وافعی ها شده است ،این شورا وهرشورای دیگری که آمدند ورفتند ،یعنی نمی توانستند برای خود صاحب طرحی بشوند وبارایزنی بامیراث که درخواب است ومقام ارشد اجرایی استان ،در بازسازی این بافت یادگاری ماندگارازخود برجای نهند ،باران که می آید اگردرست بنگرید ،یا جدول ها وجوها بست شده اند وانواع زباله و…درحال موج سواریند !!!!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر