امیرحسین زنگنه
به مناسبت ششمین سالکوچ مترجم بزرگ بوشهری استاد حسن زنگنه 28 شهریور 1399
امیرحسین زنگنه

به مناسبت ششمین سالکوچ مترجم بزرگ بوشهری استاد حسن زنگنه

در خلوت روشن با تو گریسته‌ام برای خاطر زنده‌گان، و در گورستان تاریک با تو خوانده‌ام زیباترین سرود‌ها را زیرا که مرده‌گان این سال عاشق‌ترین زنده‌گان بوده‌اند. «احمد شاملو» اینک که به ششمین سالگرد فقدان پدر دلبندم نشسته ام ، غم کوچ او هر روز بیشتر در جانم گُر می گیرد و سودای خواستنش آتش […]