بنیاد مسکن ، بنیاد مسکن استان بوشهر ، ارباب رجوع ، پیام مخاطب ، نصیر بوشهر انلاین
تکریم ارباب رجوع بنیاد مسکن استان بوشهر به شیوه نوین ۱۳ دی ۱۴۰۲
در بنیاد مسکن استان بوشهر چه می گذرد

تکریم ارباب رجوع بنیاد مسکن استان بوشهر به شیوه نوین

تکریم ارباب رجوع بنیاد مسکن استان بوشهر به شیوه نوین     پیرو مطلب مخاطب جمی در خصوص وضعیت بنیاد مسکن شهرستان جم بدینوسیله خلاصه ای از تکریم ارباب رجوع به شیوه نوین سیستمی باطلاع مسئولان استانداری و بنیاد مسکن  کشور و استان می رساند ، شاید مسئولان ارشد به داد خفته و پنهان ارباب […]