تاریخ
سه معمای تاریخی که هیچگاه حل نشده اند، آیا فضایی ها در آن نقش داشته اند؟ 08 دی 1399

سه معمای تاریخی که هیچگاه حل نشده اند، آیا فضایی ها در آن نقش داشته اند؟

نیاکان و پدران ما از قرن ها و هزاران سال پیش معابد، اهدام و چیز های بسیار زیادی را خلق کردند که تا به امروز برای ما باقی مانده است. در این میان بسیاری از چیز ها درباره گذشته هنوز در پشت پرده اسرار قرار داشته و دلیل آن را کسی نمی داند. ما در […]