روشنک صالح احمدی
۸ مارس روز جهانی زن ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
روشنک صالح احمدی

۸ مارس روز جهانی زن

روزجهانی زن،بزرگداشتی است که هرساله درتاریخ ۸ مارس برابربا۱۸ اسفند ماه برگرار می شودودرکشورهای مختلف این روز را ارج می نهند. این روز برای دفاع ازحقوق زنان و مبارزه باتبعیض جنسیتی می باشد.پیشینه این روز به خاطر مبارزه زنان کارگرکارخانه فابریکه نساجی کتان درسال ۱۸۵۷میلادی درشهرنیویورک امریکاست .شرایط سخت کاری وبی عدالتی باعث اعتصاب کارگران […]