فرهنگ ‌شجاعی
قدرت دستگاه اجرایی درقبال آحادجامعه پاسخگویی است ونه اعمال قدرت برای اصحاب رسانه  12 فروردین 1400
فرهنگ ‌شجاعی

قدرت دستگاه اجرایی درقبال آحادجامعه پاسخگویی است ونه اعمال قدرت برای اصحاب رسانه 

نصیر بوشهر – فرهنگ ‌شجاعی – در رابطه باحبس امیر دهباشی روزنامه نگاربوشهری تحلیلهای متفاوتی درجریان است که همه آنهامنتج به این است که این روزنامه نگاردربندفوراآزادشود.امیردهباشی ازاهالی رسانه وفعالان اجتماعی استان بوشهر است که درست درآستانه ی سال نو توسط شکایت معاونت عمرانی استانداری بوشهربه زندان افتاد.مسلما روزنامه نگاران وفعالان اجتماعی برای آزادی اوتلاش […]