قاسم محمدی باغملایی
خانه ی امید ،امید ماست،امید مارا قیچی نکنید ،حرمت را نگهدارید 11 اردیبهشت 1400
قاسم محمدی باغملایی بازنشسته آموزش و پرورش بوشهر

خانه ی امید ،امید ماست،امید مارا قیچی نکنید ،حرمت را نگهدارید

نصیربوشهر – قاسم محمدی باغملایی – خانه امید ،خانه امید ما امیدواران وامید بخشان دیروز به همه شما مسولین از صدر تا ذیل بر مناصب نشسته این دیار تعلق دارد . امید ما را قیچی نکنید . قصد و نیت براین نبود که چون بر صدر نشینید اینگونه بی نگاه وخسته نگر به کسانی بی […]