محمد جعفری
نان قسطی در دشتی، دروغ یا راست 20 آذر 1399
محمد جعفری

نان قسطی در دشتی، دروغ یا راست

نصیر بوشهر – محمد جعفری – در خبرها آمده بود که در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و دشتی بوشهر مردمانی از سر نداری قوت لایموت خود را نیز به شیوه قسطی تهیه می کنند به صورتی که حتی نانوایان نیز داد نداری و ورشکستگی سرداده اند. پس از انتشار این خبر شاهد واکنش هایی از […]