اعضای کمیسیون انرژی مجلس به شرح زیر است: ۱. محمد رشیدی ۲. روح الله متفکرآزاد ۳. رضا سپهوند ۴. مصطفی نخعی ۵. حمیدرضا عزیزی فارسانی ۶. جواد سعدون زاده ۷. امید کریمیان ۸. محمد بهرامی ۹. فرهاد شهرکی ۱۰. محمدطلا مظلومی ۱۱. غلامرضا دهقان ناصرآبادی ۱۲. سید اسماعیل حسینی ۱۳. عبدالحسین همتی ۱۴. موسی احمدی […]

اعضای کمیسیون انرژی مجلس به شرح زیر است:

۱. محمد رشیدی
۲. روح الله متفکرآزاد
۳. رضا سپهوند
۴. مصطفی نخعی
۵. حمیدرضا عزیزی فارسانی
۶. جواد سعدون زاده
۷. امید کریمیان
۸. محمد بهرامی
۹. فرهاد شهرکی
۱۰. محمدطلا مظلومی
۱۱. غلامرضا دهقان ناصرآبادی
۱۲. سید اسماعیل حسینی
۱۳. عبدالحسین همتی
۱۴. موسی احمدی
۱۵. احمد مرادی
۱۶. سید موسی موسوی
۱۷. رمضانعلی سنگدوینی
۱۸. منصور شکرالهی
۱۹. فتح‌الله حسینی
۲۰. جلیل مختار
۲۱. مهدی کوچک زاده
۲۲. مالک شریعتی
۲۳. محمد کعب‌عمیر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین