‏درآمد، حجم فروش و تولید ‌پتروشیمی پردیس⁩ در آذرماه به ترتیب ۲/۴ همت، ۲۳۴ هزارتن و ۴۴۶ هزارتن بوده است. مقادیر حجم فروش و تولید نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱۷ درصد کاهش و ۵ درصد افزایش را ثبت کرده است. باوجود کاهش ۱۲۴ هزارتنی صادرات اوره در آذرماه اما فروش داخلی اوره به […]

‏درآمد، حجم فروش و تولید ‌پتروشیمی پردیس⁩ در آذرماه به ترتیب ۲/۴ همت، ۲۳۴ هزارتن و ۴۴۶ هزارتن بوده است. مقادیر حجم فروش و تولید نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱۷ درصد کاهش و ۵ درصد افزایش را ثبت کرده است. باوجود کاهش ۱۲۴ هزارتنی صادرات اوره در آذرماه اما فروش داخلی اوره به میزان ۷۳ هزارتن رشد داشته که به نظر می رسد کاهش ۱۳ درصدی نرخ جهانی این محصول در اتخاذ این استراتژی بی تاثیر نبوده باشد. البته این استراتژی یعنی فروش نسیه پردیس و افزایش مطالبات این مجتمع از دولت که عمدتا به روز پرداخت نمی شود، اما باید در صورت های مالی ذکر شود. بررسی عملکرد پردیس از ابتدای سال مالی تا به امروز نشان از کاهش ۱۷ درصدی درآمد تا به رقم ۹/۲ همت دارد، اما این اوره ساز در این بازه توانسته حجم فروش خود را با ۱۵ هزارتن رشد به ۸۳۷ هزارتن و حجم تولید را با ۷۸ هزارتن افزایش به ۱/۳۳ میلیون تن برساند.