علی خضریان، نماینده مجلس در برنامه تلوزیونی واژگان انگلیسی رو ب شکل تلفظ کرد… به خدا تسلط به زبانِ انگلیسی هم نیاز نبود تا اینارو درست تلفظ کنید استاد، وگرنه نماینده مجلسِ کشورمون که نیازی نداره به زبان خاصی مسلط باشه، همون فارسی رو بتونن سلیس صحبت کنن و خوندن نوشتنشُ بلد باشن کفایت می‌کنه […]

علی خضریان، نماینده مجلس در برنامه تلوزیونی واژگان انگلیسی رو ب شکل تلفظ کرد… به خدا تسلط به زبانِ انگلیسی هم نیاز نبود تا اینارو درست تلفظ کنید استاد، وگرنه نماینده مجلسِ کشورمون که نیازی نداره به زبان خاصی مسلط باشه، همون فارسی رو بتونن سلیس صحبت کنن و خوندن نوشتنشُ بلد باشن کفایت می‌کنه !

کاریکاتوریست : پروانه ایزدخواست