لطفاً جهت دریافت فایل جزئیات و شرایط مزایده برروی لینک زیر کلیک نمایید: دستورالعمل ، شرایط ، مقررات و تعهدات شرکت کنندگان در مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد شرکت پتروشیمی زاگرس به شماره ۰۵/ز/ ZPC1402

لطفاً جهت دریافت فایل جزئیات و شرایط مزایده برروی لینک زیر کلیک نمایید:

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین