نویسنده قصد دارد در چندین قسمت، دلایل شکست خانم دکترسکینه الماسی نماینده مجلس دهم درحوزه جنوب را تشریح کند. حوزه ی انتخابیه جنوب استان بوشهر را میتوان متراکم ترین نقطه کشور از نظر تمرکز و سکونت افرادی دانست که الزاما بومی منطقه محسوب نمی شوند و عموما به دلیل اشتغال و بصورت اقماری و یا […]

 نویسنده قصد دارد در چندین قسمت، دلایل شکست خانم دکترسکینه الماسی نماینده مجلس دهم درحوزه جنوب را تشریح کند.

حوزه ی انتخابیه جنوب استان بوشهر را میتوان متراکم ترین نقطه کشور از نظر تمرکز و سکونت افرادی دانست که الزاما بومی منطقه محسوب نمی شوند و عموما به دلیل اشتغال و بصورت اقماری و یا سکونت دائم بخش مهمی از جمعیت استان بوشهر را به خود اختصاص می دهند. بسیاری از این افراد،انتخابات محلی مانند شوراهای اسلامی و یا منطقه ای مانند مجلس رابدون شناخت کافی به نامزدهای انتخاباتی، از سر میگذرانند و اصولا نیازی هم نمی بینند که به شناخت برسند.
امابخش دردناک قصه ؛ درحالی که آراء این افراد در تعیین نماینده مردم درمجلس و یاحتی شوراها گاها تعیین کننده میشود اما توسعه شهرها و روستاهای جنوب استان، اساسا برای بسیاری از آنها بی معنی است.آنها منطقه را اردوگاه کاری خود میدانند که فقط می بایست از آن کسب درآمد شود.بر این اساس شنیده میشود وعده هایی چون افزایش میزان درآمدوحتی اضافه کاری مدیران ، اشتغال فرزندان ، ارتقاء پست های سازمانی و مواردی از این دست تعیین کننده ی رفتارهای اجتماعی،سیاسی برخی از این افراد میشود.

تاکید الماسی بر اولویت اشتغال جوانان بومی منطقه ، تاکید بر سکونت افراد غیر بومی و حذف اقماری کاری،حمایت از مدیران بومی منطقه جهت تصدی گری بخش های کلیدی نفت و گاز و مواردی از این دست، اگرچه بر مذاق بسیاری از بومیان خوش می آمد ولی هجمه های سنگین افراد غیربومی شاغل در منطقه ؛ نشانه هایی از روزهایی سخت برای الماسی داشت.
عده ای بر این باورند که این جمعیت غیربومی و ناراضی،پاشنه ی آشیل انتخابات برای الماسی بودند.الماسی خود نیز به جایی رسیده بود که تقریبا از حمایت این طبقه ناراضی، در فردای انتخابات هیچ امیدی نداشت و همواره به سیاستی اصرار می ورزید که به آن اعتقاد داشت.البته اصل مسلم سخن الماسی هم منطق بیراهی با خود نداشت.او اعتقاد داشت وقتی جوانان بومی تحصیل کرده ی جویای کار در زیر مشعل های سوزان منطقه بیکار مانده اند ،چرا باید نیروهایی هم توان و هم سنگ با آنها از مناطق دیگر کشور و حتی استان برای اشتغال به جنوب استان معرفی شوند.

اگر چه آمار اشتغال جوانان بومی منطقه براساس برنامه دکتر الماسی شفاف نیست اما این سماجت وی بر اشتغال نیروهای بومی نقطه ای روشن در کارنامه وی بر جای گذاشت.اماطنز تلخ قصه شکست الماسی در جای دیگری هم بود؛ بسیاری از همین جمعیت بومی ساکن نیز از او حمایت نکردند که چرائی این معما را نیز درقسمت بعد به آن خواهم پرداخت./

  • منبع خبر : نصیر بوشهر