پرسشی در تقدیر آ یا امکان تشکیل دولتی فلسطینی وجوددارد؟ ازآنجا که فرض محال’محال نیست.فرض کنیم قدرتهای ذینفع غربی و شرقی و اسلامی بدین توافق دستیابند که یا درتمام سرزمینهای اشغال شده ویاحداقل به تشکیل دو دولت فلسطینی واسراییلی مطابق آنچه در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد آمده جامه عمل بپوشانند و اسراییل هم تن به […]

پرسشی در تقدیر

آ یا امکان تشکیل دولتی فلسطینی وجوددارد؟

ازآنجا که فرض محال’محال نیست.فرض کنیم قدرتهای ذینفع غربی و
شرقی و اسلامی بدین توافق دستیابند که یا درتمام سرزمینهای اشغال
شده ویاحداقل به تشکیل دو دولت فلسطینی واسراییلی مطابق آنچه در
قطعنامه‌های سازمان ملل متحد آمده جامه عمل بپوشانند و اسراییل هم تن به چنین امری دهد.
پرسش جدی وتامل برانگیز این است که آیا گروه ها و سازمان های فلسطینی حاضردرصحنه ‘چه آ نان که در غزه درحال جنگ با اسراییل هستند و چه آ نانی که در کرانه باختری ازپیش نسبت به تشکیل دولت مستقل فلسطینی در مرزهای
۱۹۶۷ رضایت داده اند’آیا ازهم افزایی و کنشگری مطلوبی که محصول آن استقرار یک دولت وحدت ملی با مشارکت تمامی سازمان ها ی مبارز فلسطینی باشد
برخوردارند؟باتوجه به سابقه ی نزاع های درون گروهی آنان که درچنددهه
اخیر نیز به شکل افراطی و بنیادگرایانه ای ظهور و بروزداشته است
به نظر می رسد که با تحقق آن فرض محال تازه وارد مرحله جنگ
قدرت درمیان سازمان های فلسطینی خواهیم شد که دامنه و پیامدهای آن ازهم اکنون نامعلوم ولی حتمی است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین