پرسش احمدی‌نژاد از رییس جمهور روسیه درباره طالبان: آقای پوتین! گزارش شده است که شما خواستار فرصت دادن به گروه تروریستی طالبان شده‌اید؛ اگر گروهی مشابه طالبان مشکل مشابهی را برای روسیه ایجاد کنند و یک مقام سیاسی جهانی خواستار دادن فرصتی به آنها شود، آیا این امر قابل قبول است؟

پرسش احمدی‌نژاد از رییس جمهور روسیه درباره طالبان: آقای پوتین!
گزارش شده است که شما خواستار فرصت دادن به گروه تروریستی طالبان شده‌اید؛ اگر گروهی مشابه طالبان مشکل مشابهی را برای روسیه ایجاد کنند و یک مقام سیاسی جهانی خواستار دادن فرصتی به آنها شود، آیا این امر قابل قبول است؟