هرگونه پرداخت بابت سود سهام به سهامداران شرکت قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانه غیرقانونی است. صورت جلسه هیات مدیره و سایر مستندات عزل مدیرعامل قبلی و تعیین سرپرست ارائه شود. انتصاب مدیرعامل هر یک از شرکت‌های ثبت شده نزد این سازمان منوط به اخذ گواهی تایید صلاحیت است.

هرگونه پرداخت بابت سود سهام به سهامداران شرکت قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانه غیرقانونی است.

صورت جلسه هیات مدیره و سایر مستندات عزل مدیرعامل قبلی و تعیین سرپرست ارائه شود.
انتصاب مدیرعامل هر یک از شرکت‌های ثبت شده نزد این سازمان منوط به اخذ گواهی تایید صلاحیت است.

  • منبع خبر : اقتصاد آنلاین