اواخر شهریور وزیر نفت نامه ای با موضوع «وصول مطالبات گاز بها از مشترکین عمده » خطاب به وزیر نفت ارسال و درخواست می‌کند به استناد مواد قانونی ۴۷ و ۴۸ محسابات عمومی کشور سازمان امور مالیاتی برای وصول طلب ها از پتروشیمی و فولادی و سیمانی ها اقدام کند 🔹پس از این درخواست سازمان […]

اواخر شهریور وزیر نفت نامه ای با موضوع «وصول مطالبات گاز بها از مشترکین عمده » خطاب به وزیر نفت ارسال و درخواست می‌کند به استناد مواد قانونی ۴۷ و ۴۸ محسابات عمومی کشور سازمان امور مالیاتی برای وصول طلب ها از پتروشیمی و فولادی و سیمانی ها اقدام کند
🔹پس از این درخواست سازمان مالیات برای وصول بدهی گاز پتروشیمی ها اقدام به بستن حساب و تسویه دیون میکند.

مبالغ پرداختی پتروشیمی ها:


🔹بندر امام ۲۰۰۰ میلیارد تومان بدهی گاز
🔹پتروشیمی زاگرس ۴۰۰۰ میلیارد تومان بدهی گاز
🔹پتروشیمی اریا ساسول : ۱۷۰۰ میلیارد تومان بدهی گاز و ۲۵۰ میلیارد تومان مالیات
🔹پتروشیمی فجر انرژی ۲۰۰۰ میلیارد تومان بدهی گاز
🔹پتروشیمی دماوند: ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی گاز ۱۷۰۰ میلیارد مالیات
🔹مبین انرژی :۲۱۰۰ میلیارد تومان بدهی گاز / ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات
🔹منطقه ویژه پارس : ۱۶۰۰ میلیارد تومان بدهی گاز / ۱۲۰ میلیارد تومان عوارض
🔹پتروشیمی جم: ۵۸ میلیارد گاز / ۸۳ میلیارد مالیات
🔹پتروشیمی مارون : ۳۱۷ میلیارد گاز
🔹پتروشیمی مرجان : ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی گاز / ۸۰۰ میلیارد مالیات
🔹پتروشیمی مسجد سلیمان ۳۰۰ میلیارد تومان

  • منبع خبر : انرژی پرس