*از شاسى بلندها تا گیسوبلندها کدامیک عوامفریبند ؟* ✍️ مهرور بوشهر جامعه متنوعى داریم با انواع سلیقهها اما در حاکمیت همگى یک دستند و یکصدا که خود آفتى است براى جامعه زیرا وقتى که همه یکدست باشند نقد پذیر نیستند و چون از پشتوانه مادى و معنوى بر خوردارند همگى از یک سفره خوان گستر […]

*از شاسى بلندها تا گیسوبلندها کدامیک عوامفریبند ؟*

✍️ مهرور بوشهر

جامعه متنوعى داریم با انواع سلیقهها اما در حاکمیت همگى یک دستند
و یکصدا که خود آفتى است براى جامعه زیرا وقتى که همه یکدست
باشند نقد پذیر نیستند و چون از پشتوانه مادى و معنوى بر خوردارند
همگى از یک سفره خوان گستر ارتزاق مى کنند حال خواه شاسى بلند باشد
یا شاسى کوتاه جالبتر اینکه همگى سنگ فقرا را هم به سینه مى زنند اما
در عمل عوامفریبى را به حد اعلا مىرسانند به همین سبب همیشه با
جامعه اى رانتى ، چالش بر انگیز و جنجالى روبرو هستیم .

اما گیسو بلندها هر چه دارند همین است ظاهر و باطنى مشخص و شعار
شان هم علنى است : ما همین هستیم ؛
نه از رانت ماشینهاى شاسى بلند خبرى دارند و نه از رانت وامهاى کم بهره
و … آنها دنیایى متفاوت دارند مى خواهند از لذتهاى همین دنیا زندگى
کنند و از آزادى نهایت استفاده ببرنداگر هم بعضى از آنها راهشان کج
است باید ریشه یابى کرد نه اینکه با آنها همیشه جدل کرد هر چند
که بیشتر خودشان متضرر مى شوندتا دیگران اما آنهایى که بنام ملت و
انقلاب به صندلى هاى رنگارنگ مجلس و دولت چسبیده اند هم به
مردم و هم به حاکمیت ضربه میزنند.

حال قضاوت با شماست کدامیک
عوامفریبند ؟
*شاسى بلندها یا گیسو بلندها*

فراموش نکنیم که بیشتر گیسو بلندها سکولارند و ادعایى از دین گرایى
ندارند اما تمام شاسى بلندها بدون استثناء مذهبى اند و پر ادعا و فقط
دنیا را گذرى براى آخرت میدانندحال چرا به شاسى بلند چسبیده اند؟
شاید هم با شتاب بیشتر شاسى بلندمى خواهند زودتر بسمت بهشت
بشتابند !!!! الله و علم

١۴٠٢/٢/٢۶