اخیراً مجموعه ای به زیور طبع آراسته شده که می شود گفت یک نوستالژی بوشهر و تاریخ ماندگار است ، وقتی آن را تورق می زنی سطر سطر خاطرات آن وجودت را سرشار می نماید از آنچه که بایستی بدانی. چرا که تلخی روزگاری نه چندان دور را از زبان یک قراول همیشه پیشگام، عرصه […]

اخیراً مجموعه ای به زیور طبع آراسته شده که می شود گفت یک نوستالژی بوشهر و تاریخ ماندگار است ، وقتی آن را تورق می زنی سطر سطر خاطرات آن وجودت را سرشار می نماید از آنچه که بایستی بدانی.

چرا که تلخی روزگاری نه چندان دور را از زبان یک قراول همیشه پیشگام، عرصه مطبوعات و فرهنگ بخاط می سپاری.

تمام خاطراتی که در این مجموعه وزین تحت عنوان از ظلم آباد تا تلخی‌های آنچه گذشت از لسان و قلم خورشید فقیه می‌خوانیم. قصه محرومیت هایی که از بی مسئولیتی‌های کسانی سرچشمه می‌گرفتند که چشم خود را روی واقعیت نه تنها شهر بوشهر بلکه استان و فرهنگ کشور بسته بودند.

مجموعه چهارصد صفحه‌ای که در چهار فصل نوشته شده و فصل پنجم آن یک واگویه از خورشید فقیه است.

این مجموعه در یک هزار نسخه با جلدی متناسب با موضوع در انتشارات پاتیزه که به حق می شود گفت با ویرایشی جذاب نشر یافته و به قیمت ۵۵ هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

از ظلم‌آباد تا تلخی‌های آنچه گذشت از آورده های مهم در کارنامه ادبی مطبوعاتی فقیه است که تداعی گفته ها در نشریه گسار دهه پنجاه بشمار می رود.

اخیراً مجموعه ای به زیور طبع آراسته شده که می شود گفت یک نوستالژی بوشهر و تاریخ ماندگار است ، وقتی آن را تورق می زنی سطر سطر خاطرات آن وجودت را سرشار می نماید از آنچه که بایستی بدانی.

چرا که تلخی روزگاری نه چندان دور را از زبان یک قراول همیشه پیشگام، عرصه مطبوعات و فرهنگ بخاط می سپاری.

تمام خاطراتی که در این مجموعه وزین تحت عنوان از ظلم آباد تا تلخی‌های آنچه گذشت از لسان و قلم خورشید فقیه می‌خوانیم. قصه محرومیت هایی که از بی مسئولیتی‌های کسانی سرچشمه می‌گرفتند که چشم خود را روی واقعیت نه تنها شهر بوشهر بلکه استان و فرهنگ کشور بسته بودند.

مجموعه چهارصد صفحه‌ای که در چهار فصل نوشته شده و فصل پنجم آن یک واگویه از خورشید فقیه است.

این مجموعه در یک هزار نسخه با جلدی متناسب با موضوع در انتشارات پاتیزه که به حق می شود گفت با ویرایشی جذاب نشر یافته و به قیمت ۵۵ هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

از ظلم‌آباد تا تلخی‌های آنچه گذشت از آورده های مهم در کارنامه ادبی مطبوعاتی فقیه است که تداعی گفته ها در نشریه گسار دهه پنجاه بشمار می رود.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر