فضل الله توسلی شهردار پیشین بوشهر : اجازه می خواهم دیدگاه خودرا با مقدمه نحوه انتخاب جناب گراوند به عنوان استاندار شروع نمایم. جناب آقای گراوند براساس شاخص ها و ظرفیت های استانی با درآمد انرژی واقتصادی وتجاری انتخاب نگردید تا بتوان وی را در آن شاخص ها و سطوح مقایسه کرد لذا تکلیف وی […]

فضل الله توسلی شهردار پیشین بوشهر :

اجازه می خواهم دیدگاه خودرا با مقدمه نحوه انتخاب جناب گراوند به عنوان استاندار شروع نمایم. جناب آقای گراوند براساس شاخص ها و ظرفیت های استانی با درآمد انرژی واقتصادی وتجاری انتخاب نگردید تا بتوان وی را در آن شاخص ها و سطوح مقایسه کرد لذا تکلیف وی در سنجش با معیارها مبرهن و مشخص است. ودوم بررسی سوابق وی نشان می دهد انتخاب ایشان با رزومه ای کاملاسیاسی در یک استان با رویکرد عمرانی اقتصادی در تضاد است که در تایید عرایضم جناب تبادار است چرا که جناب تبادار به لحاظ رزومه در سمت های شهردار و حوزه عمرانی چندین استان ازوی یک استاندار موفق ساخت بنابراین از این جهت نیز نمی توان امتیازی برای وی برشمرد و سوم موضوع نحوه چگونگی انتخاب وی است که بیانگر ان است که اساس انتخاب وی بر توصیه سالاری بوده است ویا به تعبیر دیگر استانداری تحمیلی از سوی مرکزبا حمایت خودیهای استان بوده است زیرا طبق اطلاعات موثق مقرر بود استاندار فعلی استان دیگر با داشتن دو سابقه معاون وزرات و شهردار کلانشهر و حضور وی در اول انقلاب در استان وسابقه فرمانداری سکان استان بوشهر را در دست گیرد اما در وقت اضافی با توصیه سالاری تیم انتخاب استانداران جناب گراوند به استان تحمیل شد لذا ازقدیم گفته شده سالی که نکو بود از انتخابش معلوم است. واز انجاییکه استاندار براستان تحمیل شده لذا عملکرد وی هم در ان راستا است و قطعا همه انتصابات و حتی پروژه ها اگر پروژه ای قابل ذکر و تاثیر گذار در توسعه باشد که حداقل من نشنیدم متاثر از این انتخاب خواهد بود. پس نباید در جستجوی یک عملکرد هدفدار در توسعه بلکه عملکردی در توصیه باید بود وچنین عملکردی چون در ذات توسعه استان نمی باشد لذافاقد نمره قابل قبول است. برای مثال در مدت۸ سال نمایندگان عالی دولت یا استاندار نتوانستند جاده تابندر دلوار بطول حدود ده کبلومتررا دوبانده کنند که جان شیرین دهها شهروند بوشهری را گرفت وهمه کسانی که در انتخاب استاندار و انتصابات وی دخیل و توصیه گر بودند دراین مورد مسئول خدایی خواهند بود وحتی اگر این جاده را به شهرداری دلوار هم داده بودند الان به بهره برداری رسیده بود. مخلص کلام تیم دولت در این ۸ سال تیمی کاملا بی حس نسبت به توسعه بودندواستاندار هم استانداری بی حس دیدم.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر