سازمان بازرسی کل کشور در نظر دارد نسبت به شناسایی، جذب و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز خود در تهران و مراکز استان‌ ها استخدام کند. رشته های مورد نیاز جهت دریافت شرایط کامل و ثبت نام در آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور کلیک کنید 

سازمان بازرسی کل کشور در نظر دارد نسبت به شناسایی، جذب و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز خود در تهران و مراکز استان‌ ها استخدام کند.

رشته های مورد نیاز

استخدام سازمان بازرسی کل کشور

جهت دریافت شرایط کامل و ثبت نام در آزمون استخدامی سازمان بازرسی کل کشور کلیک کنید 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین