زیان سنگین پتروشیمی مبین به کشور 🔸️پتروشیمی مبین در شرایطی که بایستی تدابیر هرگونه خرابی را مدنظر قرار دهد بیکباره یوتیلیتی پتروشیمی های مهم همجوار خود را قطع می کند به طوری که مدت دو هفته است که شکستگی خط C آب دریا و نشتی سیستم خطوط لوله آب خنک کننده مبین انرژی باعث شده […]

زیان سنگین پتروشیمی مبین به کشور

🔸️پتروشیمی مبین در شرایطی که بایستی تدابیر هرگونه خرابی را مدنظر قرار دهد بیکباره یوتیلیتی پتروشیمی های مهم همجوار خود را قطع می کند به طوری که مدت دو هفته است که شکستگی خط C آب دریا و نشتی سیستم خطوط لوله آب خنک کننده مبین انرژی باعث شده است که به پتروشیمی های فاز ۱ منطقه ویژه انرژی عسلویه که خوراک و یوتیلیتی را از پتروشیمی مبین انرژی دریافت می کنند، خسارت شدیدی وارد کند و با افت و کاهش تولید و در نتیجه عدم النفع مواجه شوند و حتی خود واحد ASU مجتمع مبین انرژی دچار توقف شود.

 

استعفای مدیر عامل پتروشیمی مبین؟

 

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین