استفاده از ظرفیت نخبگان جوان و ایجاد سامانه معرفی و انتصاب مدیران، فقط یک شـــــعار

استفاده از ظرفیت نخبگان جوان و ایجاد سامانه معرفی و انتصاب مدیران، فقط یک شـــــعار

  • منبع خبر : سیمای نفت