نصیر بوشهر – جوادغلام نژادجبری – اسماعیل رائین نویسنده محقق و مورخ معروف بوشهری در محله کوتی درسال۱۲۹۸به دنیا آمده است.وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه رادردبیرستان سعادت بوشهر گذراند.لیسانس روزنامه نگاری را از دانشگاه تهران وتخصص رادیو وبیسم ازمدرسه پست دریافت نمود.بیش از ۴۰کتاب نوشته است یکی از مهم ترین کتاب ها در زمینه تاریخ دریانوردی […]

نصیر بوشهر – جوادغلام نژادجبری – اسماعیل رائین نویسنده محقق و مورخ معروف بوشهری در محله کوتی درسال۱۲۹۸به دنیا آمده است.وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه رادردبیرستان سعادت بوشهر گذراند.لیسانس روزنامه

نگاری را از دانشگاه تهران وتخصص رادیو وبیسم ازمدرسه پست دریافت نمود.بیش از ۴۰کتاب نوشته است یکی از مهم ترین کتاب ها در زمینه تاریخ دریانوردی کتاب ( دریانوردی ایرانیان ) دو جلدی می باشد.

مهم ترین اثر رائین که سروصدای زیاده به راه انداخت دوره ۳-۴جلد ( فراموشخانه یا فراماسونری در ایران) است طبق اسناد ساواک در سال ۱۳۲۹به خاطرچاپ مقاله ای درروزنامه اطلاعات به دستور رزم آرا ازموسسه اطلاعات برکنارشد.پس از۲۸مردادازطرف حزب توده به عنوان خبرنگاربه بخارست اعزام وبعدازکودتادرانزلی دستگیرگردیدوبعدازچندروزآزادشد.

ساختمان قدیمی اجدادشان تا دهه قبل هنوز در بردستان وجود داشت ومتاسفانه دیگر اثری از آن نمانده،وتا پنج سالگی همن جا مکتب رفتند و مادر اسماعیل رایین با میزار محمد علی دیری فامیل بودند.
(میرزا محمدعلی دیری ،فرزند حاج اسماعیل ملقب به ملک التجار بوشهری،حامی مالی نیروهای ضداستعماردرجنگ جهانی اول که توسط انگلیس دستگیر و مدتی به هند تبعید و مورد شکنجه شد.

سرانجام در سال۱۳۵۸به دلیل حمله قلبی در تهران درگذشت

خانه قدیم استاد رائین کنار داروخانه دکتر رضایی در محله کوتی قرارداشت.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر