اشتباه رئیسی در اردبیل ????رییسی در سخنرانی خود در اردبیل گفت: اردبیل مفاخر بسیاری دارد، ما در زمان خود نه محقق اردبیلی را درک کردیم و نه مقدس اردبیلی راو از محقق اردبیلی و مقدس اردبیلی نام برد. ???? رئیسی فکر می کند این اسامی متعلق به دو نفر است، در صورتی که احمد بن […]

اشتباه رئیسی در اردبیل

????رییسی در سخنرانی خود در اردبیل گفت: اردبیل مفاخر بسیاری دارد، ما در زمان خود نه محقق اردبیلی را درک کردیم و نه مقدس اردبیلی راو از محقق اردبیلی و مقدس اردبیلی نام برد.
???? رئیسی فکر می کند این اسامی متعلق به دو نفر است، در صورتی که احمد بن محمد اردبیلی نجفی، مشهور به «مقدس» «مقدس اردبیلی» و «محقق اردبیلی» فقط نام یک نفر است نه دو نفر

  • منبع خبر : عصر ایران