غمّبر ؛ به معنی غم زده است باد تمام بادبان را پر کرده است ووقتی که نزدیک زاویه باد می شود چون باد کامل به بادبان نمی رسد به لرزش می اید وبه خاطر صدای این دمام شکل آن هم نسبت به دمام های دیگر فرق می کند.قرار گرفتن دمام روی ران دمام زن […]

 

غمّبر ؛

به معنی غم زده است باد تمام بادبان را پر کرده است ووقتی که نزدیک زاویه باد می شود چون باد کامل به بادبان نمی رسد به لرزش می اید وبه خاطر صدای این دمام شکل آن هم نسبت به دمام های دیگر فرق می کند.قرار گرفتن دمام روی ران دمام زن است که مانندشراع اریب قرار می گیرد.

 

سِمت ؛

به معنی محکم کردن است بندی که روی دمام قرار دارد و دوطرف دمام را باآن سفت می کنند.

 

سَمت ؛

به معنی نه تند و نه آهسته حرکت کردن است که موقع زدن و حرکت کردن دمام این کلمه بکار برده می شود

  • منبع خبر : نصیر بوشهر