گزارش ماهانه زاگرس نشان میدهد که در مهر ۱۴۰۲ موفق به فروش ۱,۹۵۳ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۳۵.۸۵ درصدی داشته است. لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۲,۳۶۱ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه […]

گزارش ماهانه زاگرس نشان میدهد که در مهر ۱۴۰۲ موفق به فروش ۱,۹۵۳ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۳۵.۸۵ درصدی داشته است.

لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۲,۳۶۱ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه نیز ۱۲ درصد کمتر بوده است.

مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۱۶,۵۲۵ میلیارد تومان بوده است.

همچنین گزارش ماهانه زاگرس از نظر مقداری نشان میدهد که در مهر ۱۴۰۲ موفق به فروش ۲۳۹٫۵۰۲ تن محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۱۷٫۵ درصدی داشته است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین