جناب خورشیدی  بالاخره قفل سکوت را شکستند و سرسخن را گشودند. جناب خورشیدی؛  نشریات چگونه و با چه مکانیزمی میتوانند نظرات مردم را منعکس کنند؟ آیا اجازه دارند بنویسند؟  آیا گوش شنوایی هست؟ نشریاتی هستند  که همواره صدای ملت بودندونوشتند وبه عهدشان ورسالتشان عمل کردند، اما جور دیدند وجفا کشیدند، ولی چه اندازه به مطالبات […]

جناب خورشیدی  بالاخره قفل سکوت را شکستند و سرسخن را گشودند.

جناب خورشیدی؛

 نشریات چگونه و با چه مکانیزمی میتوانند نظرات مردم را منعکس کنند؟

آیا اجازه دارند بنویسند؟

 آیا گوش شنوایی هست؟ نشریاتی هستند  که همواره صدای ملت بودندونوشتند وبه عهدشان ورسالتشان عمل کردند، اما جور دیدند وجفا کشیدند، ولی چه اندازه به مطالبات مردم ترتیب اثر داده شد؟

بله درست میفرمایید نشریات میتوانند صدای مردم را منعکس کنند اما رسانه هم باید احساس امنیت کند چگونه به وظیفه عمل کنند وقتی تیزی شمشیر داموکلس رابر رگ گردنشان احساس میکنند

چگونه بنویسند ک یکشبه بساط بیست نشریه جمع نشود،

چطور به وظیفه خود عمل کنند وقتی واژه ها در این وادی معنی خود را از دست داده اند و  تعطیلی موقت به سه تا پنج سال وآخره کار بساطش برای همیشه جمع میشود،

جناب خورشیدی

نشریات چگونه بنویسند وقتی که هشتشان گرو چارشان است

وقتی که برای نوشتن سین جیم میشوند ودر سالن دادگاه ها ، چرت انتظار میزنند؟

چطور به وظیفه عمل کنند وقتی  چشمشان به سهمیه کاݟذیست که باید بگیرند و نمیدهند چرا که خبرنگار نشریه به گوشه ای از حقایق اشاره کرده یا قطره ای از دریای مطالبات بر زمین مانده را برشمرده؟

جناب خورشیدی، درد دل زیاد است بسنده میکنم  *ترسم آزرده شوی ور نه سخن بسیار است،*

راستی جناب خورشیدی اگر نشریات به به وچه چه بنویسند که مطلوب اداره ممیزی  باشد فردا روزش چگونه تو چشم مردمش وخوانندگانش ومشترکانش که ولی نعمت واقعیشان هستند نگاه کنند.

درپایان جناب خورشیدی

میتوانید فقط به یک مورد فقط یک مورد از حمایت های خودت به نشریات محلی اشاره ای بفرمایید.؟

تشکر میکنم که فرصتی برای درد دل ایجاد کردید

  • نویسنده :  فاطمه سعادتمند (هلنا)
  • منبع خبر : نصیر بوشهر