*اَبــزار وآلات قدیم روستایی* ★به✒️حسین روئین تن.(حرمهاجر) ?در سلسله نوشتارهای قبل تحت عنوان ،حلاوت زندگی روستایی نوشتم که روستا جاذبه های خاص خودش رادارد. جاذبه هایی ک حتا اگر یک روستائی، ساکن خوشنشین ترین جای مثلا شیراز یاکن باشد.اما با یک صدای خــروس نوستالژی زندگی طی شده اش در روستا را پیش چشمانش مصور میکند. […]

*اَبــزار وآلات قدیم روستایی*
★به✒️حسین روئین تن.(حرمهاجر)
?در سلسله نوشتارهای قبل تحت عنوان ،حلاوت زندگی روستایی نوشتم که روستا جاذبه های خاص خودش رادارد.
جاذبه هایی ک حتا اگر یک روستائی، ساکن خوشنشین ترین جای مثلا شیراز یاکن باشد.اما با یک صدای خــروس نوستالژی زندگی طی شده اش در روستا را پیش چشمانش مصور میکند.
در قدیم روستائیان از ابزاروآلاتی برای سهولت زندگیشان بهره میجستن. وهمین ابزار وادوات بود ک سختیِ زندگی را آسان مینمود.
*تاپـو ، تُـکُل ،*
*تگین ، جـُفـنِه ،* *اَنجانه، تیر، خون،* *تُووه،نون برشن.*
*کشک، جِوَن، در* *دومدل وکاربری ،* *چالکن ، تِــوَر،* *نیشپیل*
*غَچّّهِ.تنگاسه.*
*اُوار، مَشک ، مَشکَلون.*
*نِحــرِه ، مَـلّار.*
*تَـلّار، کََشکِلا ، کلیدون* .
*تَپوک ،تَـلّه ، شاخک، خفتوک*.
*بَـنّهِ ، رُک ، پارُک.* *مِجیری، زار پیشه*. *شش پَر، چُماق ،* *کَروُک ، کِـلاک. کیوار.* *شال ، قبا،چارقد،چوقه جلسقه ، گنجفراخ* .
*جوتی ،گیوه ،کِمَر گُهی.* *جاجیم ،گَبّه ،گلیم*،
*نِــمَــد، حصیر ،تَک.*
*خیش،اِسَـهـل.*
*خرمن ،جاخرمن، تالهِ، بُـرّا ، ارداله، آخون ،کُراخون.* *اُوکَش ، گووال، خوره ، بَرداله*
* آسک*
*چَه ،دُول بَند، بَکرَک.*
*بَنّه، دار بَنّه. داسِ جیلومی*.
*مَشک ،حُبانه،خُمره ، دول ، دولَک.*
*سه پویه ، کُچونه، کَـرِّه، چاله ، تَشِ چالهی* .
*توبره ،تویزه مجمعه، بادیه، مشقَل.*
*لوکه، کِـپَـر،چَهپِنَه*. *چراغ موشی، پریمز، بَمپو*.
*مافه، ضمه.*
*خَس ؛دَرخَس ،* *دَرخونه، صَتّه.*
همه اینها ابزار و ادواتی بودند که مردم روستا آنها را برای انجام کارهای روزانه شون در اختیار میگرفتند.
بزودی شرح و تفسیر هریک از آنها را در هرهفته در هفته نامه نام آشنای نصیر بوشهرشاهد خواهیم بود.
?✒️احیای فرهنگ وفولکلر سنتی مردم جنوب ــ با اهتمام وقلم حر مهاجر ونصیر بوشهر.