من مطمئنم حتی اگر کرونا ساخت بشر باشد آن شخص حامل پیامهای مهمی به از جانب خداوند به انسان بوده یکشنبه دنبال بلیط برگشت از تهران به بوشهر در سایت پروازهای داخلی دو پرواز دوشنبه شب هواپیمایی وارش یکی در ساعت٢٠/٢۵ و دیگری ٢١ به قیمت اولی ٣۴۴٠٠٠ و دومی ٣۶۵٠٠٠ دیدم. طبیعتاً با تو […]

من مطمئنم حتی اگر کرونا ساخت بشر باشد آن شخص حامل پیامهای مهمی به از جانب خداوند به انسان بوده

یکشنبه دنبال بلیط برگشت از تهران به بوشهر در سایت پروازهای داخلی دو پرواز دوشنبه شب هواپیمایی وارش یکی در ساعت٢٠/٢۵ و دیگری ٢١ به قیمت اولی ٣۴۴٠٠٠ و دومی ٣۶۵٠٠٠ دیدم. طبیعتاً با تو جه به اینکه پرواز اولی ارزانتر و زودتر انجام می گرفت پرواز اولی را رزرو کردم.
ساعت حدود ١٧ دوشنبه با توجه به اتمام کارهایم به ترمینال شماره یک فرودگاه رفتم و منتظر باز شدن کانتر جهت دریافت کارت پرواز نشستم. همینطور که داخل گوشی اخبار را چک می کردم سری به سایت پروازها جهت چک کردن قیمت پرواز فوق شدم که در کمال تعجب(معمولا پرواز اواسط هفته نیمه پر هستند) پرواز اولی وارش پر و از ظرفیت پرواز دومی فقط پنج نفر با همان قیمت مانده بود. زیاد توجه نکردم و با توجه به باز شدن کانتر اولین نفر جهت دریافت کارت پرواز رفتم ولی اپراتور صندلی a6 یعنی ردیف شش برایم صادر کرد و بعد از اعتراض من که درست است معمولا جلو هواپیما برای از ما بهتران هست ولی چرا پنج ردیف در جواب من فرمودند متاسفانه ۵ ردیف اول(سی صندلی) قفل می باشد.
کلی تمرین عزت نفس کردم و به سمت سالن خروج رفتم ؛حدود ساعت ٢٠ اعلام شد که پرواز اول با ٣۵ دقیقه تاخیر در ساعت ٢١ انجام می شود. با دلخوری نشستم و راس ساعت٢١ اجازه حرکت به سمت هواپیما صادر شد. به هر صورت سمت هواپیما با کلی سوالات متعدد در ذهنم حرکت کردم و با صحنه عجیب تر روبرو شدم که در پنج ردیف اول(سی صندلی از ما بهتران) فقط ١٢ نفر با رعایت فاصله فیزیکی نشسته و مابقی هم از ردیف ۶ به بعد برادر وار در کنار هم قرار گرفته اند
خلاصه پس از نشستن در صندلی و با کلی کنار هم قرار دادن معادلات چند مجهولی به نتیجه جالبتری هم رسیدم که دوستان وارشی جهت جلوگیری از ریزش قیمت بلیط ابتدا دو پرواز را اعلام می کنند و بعد از چند ساعت ضرفیت پرواز اول را تکمیل شده و از ضرفیت پرواز دوم فقط چند نفر خالی اعلام می نمایند تا امسال من بدون در نظر گرفتن قیمت و از ترس پر شدن پرواز و سرگردانی در تهران بلیط را به هر قیمتی شده تهیه نماییم و پس از آن سازمان محترم فرودگاهها با اعلام معذرت خواهی بابت تاخیر و پاک کردن شمار پرواز دوم از مونیتور دو پرواز را به یک پرواز تبدیل می نمایند و به این صورت از ریزش قیمت پرواز جلو گیری می کنند.
به نظر من نسلهای اینده در جواب سوال سه قومی که مورد عذاب خداوند قرار گرفتند چه کسانی بودند می نویسند
١ قوم نوح
٢ قوم لوط
٣ قوم کروناییان
داود قدسی

  • منبع خبر : نصیر بوشهر