بسمه تعالی ایرانجوان و ایندهء مبهم فوتبال بوشهر مجید غاله سخن ازصنعتی سودآور در جامعه باید راندکه سراسر شور و نشاط است و فی البدایه شادی درذات آن نهفته تاباهمهء کاستی هاوکمبودهایش،درهرکوی وبرزنی حتی روستاها و نقاط محروم و کم برخوردار با حداقل نفرات و فراگیرانِ سنین مختلف به حرکت درآیدموجی ازشادی بوجوداورده تاموجب تحرک […]

بسمه تعالی
ایرانجوان و ایندهء مبهم فوتبال بوشهر
مجید غاله
سخن ازصنعتی سودآور در جامعه باید راندکه سراسر شور و نشاط است و فی البدایه شادی درذات آن نهفته تاباهمهء کاستی هاوکمبودهایش،درهرکوی وبرزنی حتی روستاها و نقاط محروم و کم برخوردار با حداقل نفرات و فراگیرانِ سنین مختلف به حرکت درآیدموجی ازشادی بوجوداورده تاموجب تحرک بیشترفوتبال گرد د،همچنین فوتبال امروز با ارزش افزوده بالاوجهان شمول بودنش ورزشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شمار رفته تاپدیدهء غالب ورزشهای دو قرن اخیرلقب گرفته باشد.اما فوتبال فعلی در آغاز پیدایش خود با حداقلها شروع به فعالیت نموده تا با ساد گی خود، موجب پیشرفت علا قمندان و مشتاقانش شده و فرایندحرکتی آن به توسعه یافتگی دست یابد، همچنین هرزمان سیاست های اصولی حوزه ستادی ومرکزی ورزش به درستی به مرحله اجرا ءدرآید حتی نیازهای فوتبالیستهای آماتوری که باعشق وعلاقه به تفریح وسرگرمی می پردازند، مرتفع شده، لذاعلاوه بر دو مورد فوق تلاش ورزشکاران حرفه ای برای رسیدن به آمال وارزوهای خود باایتمها و شا خصه های تلاش، ریاضت، انتخاب مسیر درست واصولی همراه با تعیین الگوهای مناسب بسیار مهم وپیشرفت فراگیران را تسریع خواهدنمود تاخروجیهای مد نظر حوزه ورزش محقق گردد
واما بعد….
یکی ازواقعیتهای امروز فوتبال بوشهرکه غیر قابل کتمان است، حرکت کُند وغیر باور در سالهای اخیر بوده که با سابقه طولانی فوتبال این شهر فاصله ها داشته لذاتوجه‌ به این نکته ضروری است که‌ این فوتبال شهر بوشهر هست با عنوان مهدفوتبال و دروازهء ورودی فوتبال کشورکه به این روز افتاده تا تصور شود که بوشهراز نظر ماهیت فوتبالی با دیگرنقاط کشورتفاوتهایی دارد حتی با سبقهء بیش از یک قرنی خود که به نوعی محصول و سو غاتِ برتانیای کبیرآنروز وانگلیس صغیرامروز بوده تا فوتبالی که با پاهای ملوانان انگلیسیِ نظامی و غیر نظامی درمنطقه غالهء محله بهبهانی بوشهر به گردش درامد زیرسوال رفته ، مورد مواخذه قرار گیرد تا فوتبالی که سالها انتظارات مردم را براورده نکرده در آن تجدید نظری اصولی صور ت گیرد،با این وجود امروزه سطح توقعات عمومی از فوتبال بوشهر بالارفته،که لازم است باتمهیدات لازم ، به روزهای سیاه آن پایان داده، به نقطهء مطلوب ومورد نظربرسد، همانند همان ایام اولیه که فوتبال در این بندر به جریان افتاد تا جوانان مستعد بوشهری، به عنوان مبتدیان توپ درحداقل زمان از انگلیسیها مشق فوتبال کرده وبعدازچندسال، پابه پای انان دویده ، درگیرمسابقه باانهاشوندامالازم است فی الحال و مجدداََ قدخمیدهء فوتبال شهر را راست قامت کرده، موجب اعتلای آن شوند، به عنوا ن مثال، ایامی که فوتبال درهیچ نقطه ای از ایران وجود نداشت حتی نود سال پیش وماقبل آن، که مسابقا ت دانش اموزی اموزشگاهها در شهربوشهربر گزار می گردیدتاجام قهرمانی آن با نام گوی قهرمانی به قهرمان دوره، یعنی مدرسه سعادت برسد که جام هم اکنون درموزه دبیرستان سعادت به عنوان تاریخچه فوتبال بوشهر درمعرض دید همگان قرارداده شده است، تکمیل مطلب این که حدوداََ بعد از سه دهه که ازعمرفوتبال دربوشهر گذشته بودموضوعیت ورود فوتبال به استان خوزستان و مسجد سلیمان مطرح می باشد که تقریباََشباهتهایی باورودفوتبال به بوشهر داشته و جریان آن بر می گرددبه اکتشاف نفت وحفر چاههای نفتی واستقرار نیروهای انگلیسی در آن شهر، که بعد ازان نوبت به آبادان رسید و گسترش فوتبال در خوزستان.
اماآنچه امروز در فوتبال بوشهر می گذرد ،مایهءتاسف و شرم ساری است زیرا قدمت و سابقه فوتبال در این بندر وجایگاه فعلی آن در کشور، همخوانی با وضع موجود نداشته تا تنزلش که با تبعیضها و سوء مدیریتهاو با افراد نالایق حقیقی وحقوقی همراه بوده تانقش بارز نامحرمان درجایگاه فعلی فوتبال بوشهر به اثبات برسد،علاوه برآن عدم اتحاد وانسجام داخلی تاثیری سرنوشت ساز بر مرگ فوتبال بوشهر داشته تا فعل نخواستن مسئولین به عینیت رسیده، سبب عقب گرد قهقرایی فوتبال با نا اهلان به جامعه ورزش باشد، با این وجود جبران مافات کردن خیلی خیلی سخت است اماشدنی،البته وقتی فوتبال در مسیرتضاد بامسیر معمولی خود قرار بگیرد، پیشرفتی نیز حاصل نخواهد شد
آقایان:فوتبال بوشهر نیاز مبرم به جراحی و اصلاحاتی اصولی و تجدید نظری واقع بینانه و زیر بنایی دارد در غیر این صورت روند نزولی فعلی ونابودی آن همچنان استمرارخواهدداشت
لذا امروز صنعت فوتبال با کسی شوخی نداشته چون راه ومسیر خودش رفته ودر صورت مغایرت با اصول و مِتُدَش وعدم مطابقت ساختاری، هرگز پیشرفت وبهبود ی حاصل نخواهد شد، لذا بر اقایا ن مسئول استانی اعم از ورزشی، سیاسی ونماینده محترم مجلس واجب است به خاطر مردمی که ازچند سال گذشته تاکنون سرخو رده و متحمل شکست روحی و روانی فوتبالی شده اند دست به دست هم داده به داد فوتبال شهر اولینها برسید، البته شاید اقایان ورزشی نباشند وعلاقه ای هم به این رشته نداشته باشند و به قول معروف تره ای هم برای ان خورد نکنند اما رسالتشان در قبال جامعه وخواسته های حداکثری مردم ایجاب می کند این چند صباح عمر کوتاه مدیریتی خود ، بانی خیرشده و باقیات الصالحاتی برجای گذارده تا فوتبال نابود شده بوشهر و دو
باشگاه ایرانجوان وشاهین نجات دهند، امادرمورد باشگاه ۷۵ساله ایرانجوان بوشهر بایدنوشت که سالهای سال است رهاشده، عزیزا ن، امروز روز همت است و روز یاری، با جیب خالی مردم نمی توان مانند گذشته باشگاهداری کرد و امور انرا چرخاند،مگر شما چه چیزی از مسئولان استانهای خوزستان واصفهان وفوتبال نوظهور استان کرمان کم دارید، داشته ها وثروتهای مادی ومعنو ی استان ما چندین برابراستانها ی فوق الذکر است امااکنون انها کجاوماکجا،به نظرشمادر مو فقیتهای سالهای اخیر انها، تنها باشگاههایشان تلاش کرده یا همت جمعی همه جانبه اعضاء وارکان استانی اعم از ورزشی و سیاسی دخیل بوده اند که منجر به کسب موفقیتهای متعدد شده اند.اما یکی از مشکلات موجود استان بوشهر، دیدگاه نخ نما در تفکرودر قلم و قدم مسئولین ورزش استان است ‌وقتی انها نقش و جایگاه خود را درصعود وسقوط تیمها خنثی می پندارند (البته شاید اینگونه باشد)قطعاََ طیف هوادار اینگونه تفکرات را
غیر قابل پذیرش وغیر باور می داند البته چنانچه آقایان در جایگاه مدیریتی فعلی ، نقش خودرا در احیاء فوتبال باشگاهها بی اثر فرض می نمایند، بایستی همان اول کار در تصرف کرسی صدارت تلاش و لابی گری نمی کردند تا جائی برای افرادی که توانایی داشته و می توانند منشاء خیر گردندوقدرت همراهی باشگاههای لیگی را داشته باشند وارد گود شده زیرا این افراد بیشتر مستحق جلوس بر کرسی خدمت هستند پس راه را برایشا ن باز می کردید لذا زمان ان‌ گذشته که از بار مسئولیت شانه خالی کنید، علی ایحال فوتبال امروز بوشهر نیاز به احیاء دوباره دو باشگاه‌ مردمی خوددارد.
اما ایرانجوان باپشتوانه جوانان جویای نام و با دانش کادر فنی تمام بومی جوان شهر، امده تا با تغییرات مدیریتی باشگاه که در راستای تغییروتحول وتبدیل به احسن بایدارزیابی نمود جبران مافات نموده تا استارت خود باوری را به صدا در آورده باشد ، در موردمدیریت فعلی که با نگرشی نوین و سیاستی متفاوت با گذشته ،همراه با اقدامات اصولی و زیر بنایی، پابه عرصه مبارزاتی نابرابرِ مسابقات گذاشته تانویدی برای اینده وروزنه امید ی برای خیل هواداران پرشور خود باشد، علی ایحال همت جمعی و تحکم در انتخاب اسپانسرهای نفتی و پتروشیمی ها می تواند فخر آفرین فوتبال بوشهر باشد تا قلعهء عقابها بار دیگر نمایش دهندهء اقتدار و وفاق فوتبال این کهن دیار باشد وافتخاری برای همگان اعم از سیاسی ، ورزشی و مردمی باشد. والسلام

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین