در دوره ساسانیان کشور چین را «سین» یا «چینستان»  خوانده‌اند که به احتمال برگرفته از یکی از دودمان‌ های کهن چینی به نام دودمان چین می‌باشد. خود چینیان کشور خود را تونگو می‌خوانند. نام «چین» بعدها از پارسی میانه به زبان‌های اروپایی راه یافته‌است!      

در دوره ساسانیان کشور چین را «سین» یا «چینستان»  خوانده‌اند که به احتمال برگرفته از یکی از دودمان‌ های کهن چینی به نام دودمان چین می‌باشد. خود چینیان کشور خود را تونگو می‌خوانند. نام «چین» بعدها از پارسی میانه به زبان‌های اروپایی راه یافته‌است!