باخت مفتضحانه پتروشیمی‌های استان بوشهر از سود بانکی   پتروشیمی پارس بازدهی یکساله ۱۰ درصد، پتروشیمی زاگرس بازدهی یکسال صفر درصد، پتروشیمی خارک بازدهی یکسال ۱۸ درصد و پتروشیمی پردیس بازدهی یکسال ۱۶ درصد.   در همین شرایط سود بانکی بدون هیچ ریسکی ۲۰ درصد است    

باخت مفتضحانه پتروشیمی‌های استان بوشهر از سود بانکی

 

پتروشیمی پارس بازدهی یکساله ۱۰ درصد، پتروشیمی زاگرس بازدهی یکسال صفر درصد، پتروشیمی خارک بازدهی یکسال ۱۸ درصد و پتروشیمی پردیس بازدهی یکسال ۱۶ درصد.

 

در همین شرایط سود بانکی بدون هیچ ریسکی ۲۰ درصد است