دادستان بوشهر: در تداوم رسیدگی به پرونده شهرداری شهر شنبه و دستگیری و بازداشت شهردار این شهر، سوم مردادماه دونفر از اعضای شورای شهر شنبه و یک پیمانکار مرتبط با آنها به اتهام تخلفات مالی و حسب دستور قضایی توسط اداره کل اطلاعات استان بوشهر دستگیر و بازداشت گردید. پرونده نامبردگان در دادسرای عمومی و […]

دادستان بوشهر: در تداوم رسیدگی به پرونده شهرداری شهر شنبه و دستگیری و بازداشت شهردار این شهر، سوم مردادماه دونفر از اعضای شورای شهر شنبه و یک پیمانکار مرتبط با آنها به اتهام تخلفات مالی و حسب دستور قضایی توسط اداره کل اطلاعات استان بوشهر دستگیر و بازداشت گردید.

پرونده نامبردگان در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دشتی در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.