نصیربوشهر – دکتر نوذری فرهنگی بازنشسته:   سعدی شیراز در باب اول بوستان خطاب به ارباب قدرت و حکمرانان می فرماید: تو کی بشنوی ناله دادخواه//به کیوان برت کِلّه‌ خوابگاه // چنان خُفت کاید فغانت بگوش // اگر دادخواهی برآرد خروش // . آری صاحب قدرت و کارگزاری که سقف سرا پرده قدرت و بارگاهش […]

نصیربوشهر – دکتر نوذری فرهنگی بازنشسته:

 

سعدی شیراز در باب اول بوستان خطاب به ارباب قدرت و حکمرانان می فرماید: تو کی بشنوی ناله دادخواه//به کیوان برت کِلّه‌ خوابگاه // چنان خُفت کاید فغانت بگوش // اگر دادخواهی برآرد خروش // . آری صاحب قدرت و کارگزاری که سقف سرا پرده قدرت و بارگاهش به ستاره زحل رسیده است، کی می تواند فریاد دادخواهی من وشمای بازنشسته را بشنود حالا با هر نام و لقبی که می خواهد باشد، دولت عدالت محور، مجلس انقلابی، وزیر جوان، ووو. مهم این است که حضرات چنان فارغ و راحت و آسوده در دواج رفاه لم داده اند که نه می توانند و نه می خواهند صدای تظلم و دادخواهی رعیت را بشنوند.کدام دولت،کدام رئیس مجلس وکدام نماینده و مدیر ارشد؛نمی دانسته ونمی داند که سفره بازنشستگان و مستمری بگیران به تنگی دل مستمندان است. کدام وزیر و وکیل نمی داند که بازنشستگان زیر خط فقر زندگی می کنند و کدام سرداری که امروز وزیر و واستاندارو وکیل است نمی داند که بازنشستگان امروز همان خط شکنان بی نام و نشان بازی دراز و شلمچه و شرهانی و فکه و فاو و اروند و تنگ چذابه اند . مگر مجلس نمی داند که ماهها ست لایحه دائمی کردن همسانسازی بازنشستگان تقدیم مجلس شده مگر هیئت رئیسه نشنیده است که ۱۰۶نفرازنمایندگان با استناد به تبصره (۱) ماده(۱۰۰)ائین نا مه داخلی مجلس درخواست اولویت بررسی این لایحه را داده اند. مگر هشدار و سخنان اخیر جناب دکتر حاجی بابائی در این باب استماع نفرموده اند.نکند تاکنون فرصت نکرده اند اصلایحه ماده (۳۰) قانون برنامه ششم که چند ماهی بیش از عمر آن باقی نمانده است ؛ مطالعه فرمایند. ماده قانونی ای که دولت را مکلف به بر قراری عدالت در نظام پرداخت ،رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین ، بازنشستگان و مستمری بگیران سنوات مختلف کرده است. حال که دولت سابق جهت تصویب با تقدیم لایحه آن را در مسیر قانونی قرار داده است، مجلس چرا در فعلیت و تحقق و تصویب آن تعلل و بی اعتنائی می کند، ودولت چرا در تحقق آن اصرار نمی ورزد. حتما اعتبار آن دیده نشده است. عجبا!!! برای پرداخت حقوق های نجومی وانتصابات فامیلی و سفره های عریض و طویل ولذیذ مجلسیان و دولتیان اعتبار نقد موجود است اما برای گشایش سفره یک بدسی و خشک فرزندان بازنشستگان ؛ خزانه تهی و سیاست رئیس جدید خزانه انقباضی!!! تا کی با شعار دادن به شعور بازنشستگان توهین می کنند. مجلس انقلابی اگر اراده ای برای تصویب دائمی کردن این لایحه را در خود می بینید بسم الله. وگر نه بترسنداز آه ونفرین فرزندان و خانواده آنها، آنگاه که ماه به نیمه نرسیده ، تا پایان ماه باید با نان خالی و فلاکت زندگی را کرانه کنند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر