نصیر بوشهر – فرهنگ شجاعی – کدام فرصتها ازدست رفته است؟ و نقش دستگاههای اجرایی دراصلاح ساختارکسب و کار بخصوص در دوران کرونا و پساکرونا کجاست؟ واردات کالا بانوسانات شدید ارزی مجالی برای فروشندگان ومغازه داران نگذاشته است. عرضه کالادربازارهای بندری ومرزی دیگرتوجیه پذیر نیست.یکی ازدلائل اصلی رکود فعلی اینگونه بازارهاازدست دادن مرغوبیت کالاهای وارداتی […]

نصیر بوشهر – فرهنگ شجاعی – کدام فرصتها ازدست رفته است؟

و نقش دستگاههای اجرایی دراصلاح ساختارکسب و کار بخصوص در دوران کرونا و پساکرونا کجاست؟

واردات کالا بانوسانات شدید ارزی مجالی برای فروشندگان ومغازه داران نگذاشته است. عرضه کالادربازارهای بندری ومرزی دیگرتوجیه پذیر نیست.یکی ازدلائل اصلی رکود فعلی اینگونه بازارهاازدست دادن مرغوبیت کالاهای وارداتی باتوجه به مقایسه قیمت بالای آن نسبت به بازارهای مرکزی می باشد.حالا بازارهای مرزی وبندری چقدررونق دارند؟
واینهمه سرمایه گذاری مالکان واحدهای تجاری دربخش خصوصی چه سرنوشتی پیداخواهند کرد.؟
واحدهای تجاری خالی ازکالا وگاها تعطیل شده اند.طبقات خالی فوقانی مجتمع های نوسازگواه این مدعاست.چون قدرت خرید مردم درکالاهای خارجی ازدست رفته است.البته کروناهم تاثیرفراوانی بررکود فعلی بازاردارد اما دراین نوشته ماشرایط قبل وبعدازکرونا راهم مدنظر داریم .بنابراین می توان برای بازار دلوار جهت بهره برداری ازآن به فرصت های دیگری توجه کرد.وفراسوهارادید. .بازاری که می تواند چشم اندازبزرگی برای اشتغال در استان بوشهر باشد.احیاء تولیدی ها بطور جدی وفوری دستورالعمل شود.وتسهیلات ویژه ای دراین خصوص به واحدهای پیشرو تجاری واگذارشود.کلانشهرها باتولیدات خود وابستگی را درتحریمهاکمتر و بنوعی مدیریت می کنند.بطور مثال بازار
شوش تهران (عرضه لوازم خانگی کشور) درتحریم ؛غالبا بسمت کالاهای تولیدات داخلی رفته است.وواحدهای تجاری باعرضه مناسب کالامشتریان خود راحفظ کرده اند.ودربرخی مواردتامین کننده نیاز بازارهای بندری ومرزی هستند.مصداق آنرادرشهرستانهایی چون تبریزواصفهان وشیراز ومشهدو…دراجناسی اعم ازپوشاک .اسباب بازی .ابزار. کیف وکفش و…میتوان اشاره کرد.پس ناگزیر بایدبسرعت بسمت تولید واحیاء واحدهای کوچک وبزرگ تولیدی رفت .سهم دولت درایجاد زیرساختهای بنیانی وهدفمند جهت بهره برداری بهینه وبازارسازدلوار چقدراست.؟

دردلوارزیرساختهای متناسب باموقعیت پیش آمده برقرارنیست.جاده وآب دومولفه ی مهم برای حیات اجتماعی واقتصادی وتوسعه هرمنطقه ای بشدت به چالشی بزرگ برای زندگی دلواری هاوساکنان آن (بخصوص منطقه جنوب دلوار)مبدل شده است.ودلوار درکناردریا باساکنان ساحلی اش تشنه است .شایدبدلیل نبودهمین زیرساختها دولت درایجادپروژه های اشتغالزایی هدفمنددرمنطقه ریسک نکرده است.شهرک صنعتی دلوار مخصوص آبزیان است وفعالیت مشاغل دیگردراین مجموعه نامشخص می باشد. وهمینطورمنطقه ویژه دلوارتعریف ناخوانایی دارد. بدلیل نبود زیرساخت های سرمایه فقدان وخلاء امکانات زیربنایی اولیه وخدمات عمومی مناسب وزیرساختهای پیشرفته موجب تعلل دررشد وتوسعه فعالیت های تولیدی شده است.هماهنگی میان دستگاههای اجرایی می تواند منشوراقتصاد مقاومتی را درسال جهش تولیدمحقق کند.وشهرداری بجای اعطا مجوز مجتمع های تجاری ضرورت تولیدکننده ها رادراولویت چشم اندازدلوار قراردهد.
تادررقابت بابازارهای دیگر عقب نمانند. یعنی معافیتهای مالیاتی و وارداتی وتسهیل کالاها درمبادی ورودی گمرکات شکوفایی بازار راآنچه انتظارمی رفته عملیاتی می کند.

این نوشتار چندبخش است :
????بخش بعدی اهمیت گردشگری ورفع محدودیتهای توسعه دلوار

  • منبع خبر : نصیر بوشهر