نزدیک به بیست سال از طرح آب رسانی به روستاهای جنوبی بخش ساحلی دلوار میگذرد و متاسفانه شرایط در این حوزه هرروز فاجعه بارتر میگردد تا آنجا که این وخامت اوضاع و احوال از مرحله فنی پا فراتر نهاده و به بحرانی اجتماعی تبدیل گردیده است ، در این مدت طولانی عمده مردم این روستاها […]

نزدیک به بیست سال از طرح آب رسانی به روستاهای جنوبی بخش ساحلی دلوار میگذرد و متاسفانه شرایط در این حوزه هرروز فاجعه بارتر میگردد تا آنجا که این وخامت اوضاع و احوال از مرحله فنی پا فراتر نهاده و به بحرانی اجتماعی تبدیل گردیده است ، در این مدت طولانی عمده مردم این روستاها بویژه در فصل گرما بشدت در تامین آب شرب در تنگنا بوده و البته مسئولین نیز از حل موضوع ناتوان، کمبود آب ورودی و فرسودگی شبکه از یکسو و از دگر سوی ضعف مفرط مدیریتی یا فرسودگی مدیران از جمله عواملی است که مشکل را به معضلی مهلک مبدل ساخته و بحرانی اجتماعی را خلق نموده است، مصیبت بارتر نگاه توهین آمیز و تحقیرآمیز به مردم از سوی دولتمردان و فقدان عزم و اراده ای واقعی،پایان بخشیدن به این محنت و مرارت را در هاله ای از ابهام فرو برده است ،کلی گویی و کلافگی در این باب در جلسات سالانه دست اندرکاران امر در شهرستان تنگستان و اعزام باصطلاح کارشناسانی به روستاها برای بررسی این وضعیت دردناک ، همگی اقدامات بدون پشتوانه ،تکراری و نخ نمایی هستند که صرفا برای اغفال و اغوا افکارعمومی انجام که قطعا ره بجایی نبرده و راهگشا هم نخواهند بود مضافا اینکه وعده هرساله راه اندازی آب شیرین کن نیز از دیگر دروغهایی است که در این راستا برای گمراه ساختن مردمی تشنه لب شایع میگردد، به هرروی تا در به همین پاشنه چرخیده و شاهد عملکرد و اقداماتی بنیادین در این خصوص نباشیم حکایت همچنان باقی است و چشم انداز روشنی برای برون رفت از این معضل دیده نمی شود .

  • منبع خبر : نصیر بوشهر