نصیر بوشهر – فرهنگ شجاعی – مدلی که براساس سیاستهای توسعه تجاری منطقه دلوارمدنظراست چه حرف جدیدی برای حوزه گردشگری وجذب سرمایه گذاری دارد؟ وفایده آن دراقتصاداستان چقدرارزشیابی می شود؟ آیاسندراهبردی ویاچشم اندازتوسعه دلوارکه ازآن بعنوان نگین گردشگری جنوب یادمی شود وجود دارد.؟ سرمایه گذاران وفعالان تجاری چقدربانقشه توسعه دلوارآشنایی دارند؟ دلوار باسواحلی زیبا وجغرافیایی […]

نصیر بوشهر – فرهنگ شجاعی – مدلی که براساس سیاستهای توسعه تجاری منطقه دلوارمدنظراست چه حرف جدیدی برای حوزه گردشگری وجذب سرمایه گذاری دارد؟
وفایده آن دراقتصاداستان چقدرارزشیابی می شود؟
آیاسندراهبردی ویاچشم اندازتوسعه دلوارکه ازآن بعنوان نگین گردشگری جنوب یادمی شود وجود دارد.؟

سرمایه گذاران وفعالان تجاری چقدربانقشه توسعه دلوارآشنایی دارند؟

دلوار باسواحلی زیبا وجغرافیایی دل انگیز دردل کوههای متنوع که درونمایه ی ایستادگی ورشادت مبارزات دلیران تنگستان به رهبری جوانمردترین مبارزتاریخ سیاسی جنوب کشورشهید رییسعلی دلواری دارای اهمیت سیاسی اجتماعی اقتصادی فراوانی می باشد.وبه همین دلیل می تواند به سرمایه گذاران اطمینان وتضمین دهد که می توانند درامنیت کامل درگذرشاهراه های مهم استان سرمایه گذاری کنند ولی تاکنون این اتفاق فقط درساخت مجتمع های تجاری رخ داده است. که آن هم بدلیل درآمد فراوان دراین نوع تجارت وریسک کمتر وارزان بودن زمینهای تجاری می باشد.

مضاف برآن درشاهراه های مهم اتصالی تجارت درکنار مرکزاستان ودرمسیر چندگمرک مهم استان قراردارد که همین مختصات می تواندالزامات اولیه ی بخش خصوصی برای بنیان بهترین سرمایه گذاری های بدون ریسک باشد.درست است که دراولین گام توسعه تجاری کاری که درایجاد نخستین مجتمع تجاری انجام شدکافی نبوده است امامهمترین اتفاق بخش خصوصی برای تحول دلوارنوین بودکه بدون حمایت هاوتخصیص های دولتی صورت گرفت که توانست نقطه عطف سرآغاز شکوفایی بازار کنونی دلوارباشد؟
اماآیا بازارکنونی وساخت مجتمع های تجاری ونیمه تمام وتعهدات سلیقه ای سازنده ها (بدون ضوابط ونظارت نهادهای مربوطه براعمال قیمتهاوزمانبندی تحویل واحدهای تجاری به مشتری) وصاحبان آنان وتامین وشیوه ی عرضه کالاها رضایت عمومی وجذب توریست وگردشگر هارابدست آورده است.؟

به بیان دیگر جاذبه های گردشگری دلوار چشم اندازجذابی برای سرمایه گذاران دارد ؟

مادربخش های متعدد به واکاوی وبررسی موضوعات مختلف جهت برون رفت ازرکود وراهبردتازه ای برای خروج ازشرایط بحرانی کرونا جهت تقویت وتوزیع وتوسعه تجاری کالا دربازاردلوار می پردازیم:

درنگاه بعد:

باوجودمجتمع های تجاری وتوزیع مستقیم کالاچراتولیدکنندگان جذب بازاردلوارنشدند.؟

  • منبع خبر : نصیر بوشهر