*برگی از? خاطرات زندان.* (?قسمت یَکُم) ⭕بیست روزی ک بیست سال گذشت. چرا وچگونه بیست سال را وامیگذرم تا وختی دگر. اما باید از انچه دیدم بگویم. بیشک درهر کشوری زندان ومحبس وجود دارد ودر شرایطی از وجوبات است، اما درچگونگی آن میتواند شاکله های خاص خودش را داشته باشد. زندان برای جامعه مفید وبرای […]

*برگی از? خاطرات زندان.*
(?قسمت یَکُم)
⭕بیست روزی ک بیست سال گذشت. چرا وچگونه بیست سال را وامیگذرم تا وختی دگر.
اما باید از انچه دیدم بگویم.
بیشک درهر کشوری زندان ومحبس وجود دارد ودر شرایطی از وجوبات است، اما درچگونگی آن میتواند شاکله های خاص خودش را داشته باشد.
زندان برای جامعه مفید وبرای افراد، بازدارنده است.
وجود زندان، بودنش تلخ نبودنش نیز تلخ تر است.
وبرای خاطیان ومتجاوزان بحقوق عامه وخاصه امری لزومی انکار ناپذیراست. شما فکر کنید زندان نباشد وعقوبتی متصور نَه،آیا سنگ روی سنگ بندمیاید⁉️ فرد عربده کشی ک چاقوی بُرنده ودرنده اش را تادسته درقلب فرد دیگری فرو میبرد، خانواده وخانواده هایی رابعزا مینشاند، او را میکشد و رعب و وحشت عمومی ایجاد
میکند، قطاع الطریق میکند، جیب بری میکند،و و و آیا ایشان باید آزاد بگردد و زمام امور را به چالش بکشد⁉️.قطعن عام وخاص پاسخ خواهند داد نه.
تااینجا بصورت مصداقی ثابت کردیم ک وجود زندان غیر قابل انکار است.
مقدمه ضرورت وجود زندان بود اما درمؤَخره مواردی را باید متذکر شد. ک بخیلی از انها در آتیه بصورت مبصوت اشاره خواهم کرد. اما مبحث *خاص امشب،* مظلومیت زندانی وخانواده آنهاست.
باید چرائی انجام بزه مورد بحث و آسیب شناسی وآنالیز قرار گیرد و در مورد خاطی براساس آن عمل کرد.
ی وقت هست انجام جرم برای افرادی عادی شده وجسارت اواز حد گذشته وباید طبق قانون واشد مجازات با اوبرخورد نمود، اما عده ای نیز ممکن است غیرعمدی وخلاف خواست قلبی وارادی اش
مرتکب جرمی شده باشد وازاین نمونه افراد کم نیستند بعداز زندان ودیدن مصائب آن، پیشمان، نادم ، متنبه شده اند. برای اینگونه افراد باید شرایطی فراهم گردد ک ضمن اخذ تعهد در عدم تکرار بزه آنها را به آغوش خانواده برگردوند.
این کمینه دراین مدت به خیلی از واقعیات پی بردم ودر همین راستا پیشنهاد میکنم تا از مشاوران دلسوز و بی توقع وداوطلب برای پندو اندرز ومقید کردن زندانی به یک زندگی شرافتمندانه بهره جست. نگارنده ازهمینجا اعلام آمادگی میکنم تا درخدمت زندانیان بی هیچ چشمداشتی باشم
،چیزی ک انسان دردمندی را افسرده میکند بی امکاناتی وبی ابزاری است، ک زندانی نمیتواند روزگذرانی کندو همین کمبود اورا افسرده واز زندگی نومید میکند. شاهد بودم ک سریال تکراری درتکراری درتکراری جومونگ چقد زندانی را بوجد میاوردوساعتی از روز آن را سپری میکند. چ اشکال دارد واحد فرهنگی زندان، سریال های تاریخی مثل امام علی ع مثل سربداران،مثل روزواقعه ووو را بصورت متوالی برای زندانیان پخش کند.⁉️
وپیشنهاد میکنم صدا وسیما دراین زمینه جدیت بیشتری تعهد افزون تری نشان دهد.
*شما شک نکنید ک عمرمحکومیت زندانی ،از دیوار زندان خیلی کوتاهتراست* ،
*باور کنید اونکه زندانیست ریاست محترم زندان زندابانان و نگهبانان وپرسنل اداره زندان است نه زندانی.*
این زندانیان بیشک به آغوش جامعه باز میگردند اما چ خوب است ک غیر عقده ای شده وارد اجتماع شود ک در غیر این صورت فاجعه آمیز است.
مدتی ک در میان زندانیان بودم دربند سبز جایگاهم در محیط کتاخانه ونمازخانه قرار داده بودم، انها بدورم حلقه میزدند ومن برای انها شعر تفسیر میکردم گریزی میزدم از وقایع پندآموز وعبرت آموز تاریخی بهشان میگفتم وآنهاغرق در گوش دادن میشدند.
*?عزیزان کتاب کتاب وکتاب*
نقش مهمی در گذر اوقات برای زندانی دارد، من با اتمام مرخصی ام با *۱۵۰ جلد کتاب اهدایی ازطرف خودم* بسوی انها باز میگردم. بیشک اکثر ماها تو خانه تعدادی کتاب داریم ک پس از خواندنشان انها را بایگانی کرده ایم ،بیائیم بیاد اسارت و مدد جویان، آن کتاب ها را رضًی الی الله به زندانیان اهدا کنیم.من امادگی ساماندهی آنها را دارم ،شما عزیزان اگر مایلید میتوانیدکتاب اهدایی خود را با نوشتن سطری یادگاری روی آن، وذکر نام خود، گامی خداپسندانه در ترمیم وبازیابی روحیه زندانیان بردارید.
من رسالتم را انجام دادم ،ببینم شما چه میکنید،با همین شماره منتظر عنایتتان هستم. آخرین مهلت تا ۴۰۲/۹/۱۵.
☘️با احترام حسین روئین تن

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین