نصیر بوشهر – مجتبی خرم آبادی – فارغ ازمباحث حقوقی مابین شهرداری گناوه و شرکت نفت در بحث احداث خیابانی که این روزها نقل محافل رسانه ای است،ادبیات گستاخانه و بی ادبانه پیچ اینستاگرام “انرڗی نیوز”خطاب به “شهرداری”و عنوان “شهرداری چی ها بزرگ شده اند یا نفتی ها کوچک”‌باید به عرض برسانم بزرگی شهرداری چی […]

نصیر بوشهر – مجتبی خرم آبادی – فارغ ازمباحث حقوقی مابین شهرداری گناوه و شرکت نفت در بحث احداث خیابانی که این روزها نقل محافل رسانه ای است،ادبیات گستاخانه و بی ادبانه پیچ اینستاگرام “انرڗی نیوز”خطاب به “شهرداری”و عنوان “شهرداری چی ها بزرگ شده اند یا نفتی ها کوچک”‌باید به عرض برسانم بزرگی شهرداری چی ها و هر کسی بسته به خدمت به مردم است.ادبیات پرخاشگرایانه و کوچک انگاری مجموعه شهرداری توسط این رسانه ریشه در سلطه بی چون و چرا و خدمات ناچیز این مجموعه به این شهر است.شهرداری و شهرداری چی ها هرگز انسانهایی کوچک نبوده اند که خدمات بی شائبه مجموعه آنها ازپاکبان تا شهردار هویداست اما در این شهر آنچه کم پیداست خدمات شرکت نفت است.خود نفتی ها نیک می دانند اگر خدمات شهرداری در یک شهر نباشد ضرورتش احساس می شود ولی خدمات چنین شرکتی در گناوه گاهی عدمش به ز وجودش می باشد.بهرشکل بازهم عرض می شود انچه مابین شهرداری و شرکت نفت در باب احداث خیابان چه در بحث حقوقی،فنی و عمرانی جدال و مباحثه اداری و روال خاص خود را دارد و نهایت به سرانجامی خواهد رسید ولی آنچه باید صورت گیرد عذر حواهی این رسانه از پرسنل شهرداری به دلیل استفاده از واژگان تحقیر آمیز است.در انتظار عذرخواهی رسمی در کوتاه ترین زمان توسط رسانه انرژی نیوز هستیم

  • منبع خبر : نصیر بوشهر