به تمام زنان زمین تبریکاتم را با نهایت احترام و اقتدار اعلام می دارم، آنانی که در دنیایی مادی این چنین برای حقوق خود در تلاش اند. زنانی که زیبایی و لطافت را با دلی سرشار از مقاومت و دلسوزی آمیخته اند تا دنیا را بهتر بسازند. مسلما، دنیا جای زیباتری خواهد شد وقتی زنان […]

به تمام زنان زمین تبریکاتم را با نهایت احترام و اقتدار اعلام می دارم، آنانی که در دنیایی مادی این چنین برای حقوق خود در تلاش اند.
زنانی که زیبایی و لطافت را با دلی سرشار از مقاومت و دلسوزی آمیخته اند تا دنیا را بهتر بسازند. مسلما، دنیا جای زیباتری خواهد شد وقتی زنان شیمیایی جانباز تلقی نشده ی سردشت، یا مادران سرپرست خانوار و یا دست خالی ترین زنان خیّر، نیکی را هم چنان می کارند و مهر را درو می کنند. وقتی مادران چشم به دیدار فرزندان برومند و همسرانشان از جنگ بودند زمین به خود بالید، حتی هنگامی که زنان مسلح شدند، با تفنگ، با مهر یا با قلم تا به نظام احسن آفرینش یادآوری کنند که جهان از ماده است و ما عنصر وجودیِ آنیم.
روز جهانی زن نماد تمام زنان اعصار گذشته است که سکوت کردند، جنگیدند، برآشفتند و تا ابد عاشقی کردند.
این روز مقدس اگرچه تنها عنوان است اما کوشش هزاران زن امیدوار به نجات بشریت و برابری را نوید می دهد. باشد که بیش از پیش بدرخشند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر