حامد نوشادی کارشناس ارشد مهندسی عمران، پژوهشگر ارشد حقوق کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر بوشهر یکی از مباحث مهم و شاخص در توسعه ی شهری، پایدار سازی توسعه در توازن و توزیع عادلانه امکانات و خدمات است. عدم تحقق توزیع عادلانه امکانات و ظرفیت های توسعه ای در شهر، و پیشی گرفتن بعضی از […]

حامد نوشادی کارشناس ارشد مهندسی عمران، پژوهشگر ارشد حقوق

کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر بوشهر

یکی از مباحث مهم و شاخص در توسعه ی شهری، پایدار سازی توسعه در توازن و توزیع عادلانه امکانات و خدمات است.
عدم تحقق توزیع عادلانه امکانات و ظرفیت های توسعه ای در شهر، و پیشی گرفتن بعضی از مناطق در دریافت امکانات و خدمات شهری، سبب ساز چهره ای ناهمگون از شهر خواهد بود که این ناهمگونی علاوه بر مشخصه های کالبدی، مشخصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهر را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
جدای از تفاوت های ذاتی یک مکان نسبت به مکان دیگر و فرآیندهای مداخله گر برون شهری، عملکرد نا متناسب مدیریت شهری، موجب توسعه نا متوازن مناطق و محلات مختلف شده و هزینه های اضافی و سنگینی را بر ساختار مدیریتی شهر تحمیل می کند.
آنچه که امروزه در شهر بوشهر به عنوان مرکز استان شاهد آن هستیم توسعه نیست، تا چه رسد به توازن آن.
در بهترین حالت و با بیشترین چشم پوشی، تعریفی که از بعضی مناطق این شهر می توان ارائه نمود، «رشد» است و نه «توسعه».
واقع امر اینست که ما شاهد چند منطقه ی «کم برخوردار» در کنار مناطق «محروم» هستیم.
به جز محدوده ی کوچکی در مرکز شهر، مناطق شمالی و جنوبی و بخصوص مناطق جنوب شهر از چندان امکانات و خدماتی برخوردار نیستند.
اگر ارائه ی خدمات، متناسب با توان مالی و ویژگی های فرهنگی محلات و مناطق بوده و به گونه ای طراحی و عرضه گردند که هر شهروندی به تناسب شرایط فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، سن و جنسیت خود بتواند بهره مند از این امکانات باشد، می توانیم ادعای توسعه متوازن داشته باشیم، امری که در بوشهر به چشم نمی خورد.
حضور متخصصان با تجربه در اداره امور شهر در کنار تقویت نهادهای مدنی و افزایش مشارکت مردم و گروه ها و سازمان های مردم نهاد و مرجع، می تواند دستیابی به توسعه متوازن شهری را میسر نماید.
با آرزوی بوشهری توسعه یافته و آباد

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر