????محمدعلی قندهاری‌نیا⁩ با مدرک دیپلم مدیرکل فرهنگی مجلس شده است! انتصاب این فرد در حالی است که بر اساس قانون مجلس⁩ هرگونه به کارگیری نیرو زیر مدرک کارشناسی ممنوع است. ????از سوی دیگر یکی از شرایط احراز پست مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی در مجلس، مدرک ارشد با ۵ سال سابقه یا کارشناسی با ۱۰ […]

????محمدعلی قندهاری‌نیا⁩ با مدرک دیپلم مدیرکل فرهنگی مجلس شده است! انتصاب این فرد در حالی است که بر اساس قانون مجلس⁩ هرگونه به کارگیری نیرو زیر مدرک کارشناسی ممنوع است.

????از سوی دیگر یکی از شرایط احراز پست مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی در مجلس، مدرک ارشد با ۵ سال سابقه یا کارشناسی با ۱۰ سال سابقه و طی دوره‌های مختلف است. معلوم‌نیست انتصاب قندهاری نیا بر چه مبنایی صورت گرفته است.

 

  • منبع خبر : عصر مجلس