اقتصاد رکن مهم زندگیِ اجتماعی و فردی میباشد که توسعه و پیشرفت آن هدف مطلوب سیاسی است و ‏شکوفایی اقتصاد در کشور از ‏مهمترین ابزارهای تأمین کننده قدرت و امنیت ملی است. کشوری که ‏نیازمندیهای اقتصادی اش مشخص و تامین شود ‏میتواند بر روی پای خود بایستد، لذا توان اقتصادی ، ‏پربار بودن و شکوفایی […]

اقتصاد رکن مهم زندگیِ اجتماعی و فردی میباشد که توسعه و پیشرفت آن هدف مطلوب سیاسی است و ‏شکوفایی اقتصاد در کشور از ‏مهمترین ابزارهای تأمین کننده قدرت و امنیت ملی است. کشوری که ‏نیازمندیهای اقتصادی اش مشخص و تامین شود ‏میتواند بر روی پای خود بایستد، لذا توان اقتصادی ، ‏پربار بودن و شکوفایی اقتصاد در کشور از ‏مهمترین ابزارهای تأمین کننده قدرت و امنیت ملی است ‏که دولتمردان و نخبگان جامعه در این راه باید ‏تلاش مضاعف داشته و مردم را نسبت به آینده امیدوار ‏کنند.‏ ‏رشد و توسعه اقتصادی اگر همراه با عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه امکانات به جای ‏توزیع فقر ‏و یا اقتصاد صدقه ای باشد میتواند بر اقتدار و امنیت ملی اثرگذار باشد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر