انتخابات آمریکا روندی نسبتا طولانی وپیچیده دارد. از کارت الکترال که از جمع نمایندگان و سناتورها در ایالت های مختلف به کاندیداها تعلق می گیرد تا رای مستقیم مردم به کاندیداها. پشت پرده انتخابات امریکا هم گرچه دوحزب جمهوریخواه و دموکرات نقش اساسی را بازی می کنند و تقریبا رای ایالت ها سنتی به سمت […]

انتخابات آمریکا روندی نسبتا طولانی وپیچیده دارد. از کارت الکترال که از جمع نمایندگان و سناتورها در ایالت های مختلف به کاندیداها تعلق می گیرد تا رای مستقیم مردم به کاندیداها.
پشت پرده انتخابات امریکا هم گرچه دوحزب جمهوریخواه و دموکرات نقش اساسی را بازی می کنند و تقریبا رای ایالت ها سنتی به سمت یک حزب هست به جز تعدادی ایالت مستقل ، اما سرمایه داران بزرگ و صاحبان کمپانی ها ، همچنین رسانه ها نقش اساسی را بازی می کنند . به همین خاطر پیش بینی اینکه چه کسی انتخاب خواهد شد، قدری سخت به نظر می رسد . اما ترامپ یک شیوه پوپولیستی را در حوزه اجتماعی دنبال کرده است و گرچه در ساماندهی اقتصاد امریکا موفق بوده است ، امامشکلات جدی در حوزه اجتماعی ایجاد نموده که در تاریخ امریکا کم سابقه بوده است و بخصوص در جریان مهار کرونا باتوجه به پیشرفت های قابل توجه امریکا در علوم مختلف که موفق عمل نکرده است . به همین خاطر در حوزه اجتماعی حرف های ضد و نقیض زیادی بیان نموده و همین مسئله به نفع دمو کرات ها شده است .اما شانس ترامپ در اخذ کارت الکترال با توجه به ترکیب نمایندگان مجلس و سناتورهازیادتراز بایدن هست .
این ازیک منظر از طرفی انتخابات امریکا با توجه به قدرت سیاسی و اقتصادی امریکا و ارتباطات گسترده با دنیا قطعا نوع تصمیم رئیس جمهور آینده اش تاثیر بسیار جدی در حوزه های اقتصادری و سیاست خارجی ایران خواهد گذاشت و اگر روند کنونی ادامه پیدا کند ، ممکن است در ایران به علت فشار اقتصادی بر توده مردم شاهد نافرمانی های گسترده مدنی باشیم و ایران با چالش های بسیار بیشتری مواجه خواهدشد ، در همین راستا اگر ترامپ انتخاب شود، با توجه به اینکه حاکمیت در ایران او راقاتل سردار سلیمانی می داند و عملکرد او در مسائل سیاسی و اقتصادی هم برای ایران مشکلات زیادی درست کرده ، بعید می دانم ایران با او وارد مذاکره مستقیم و یا غیر مستقیم شود .او نیز قطعا فشار رابیشترخواهد کرد و ایران را با چالش های بسیار زیادتری مواجه خواهد کرد و اگر بتواند ایران را مهار کند ، خاورمیانه هم مطیع تر خواهد شد .از طرفی دو کشور چین و روسیه هم که شانس بعدی ایران برای مقاومت در برابر غرب است اول به منافع اقتصادی و سیاسی جهانی خود توجه می کنند و چه بسا در این میان ایران در آینده قربانی سیاست های منفعت جویانه شرق و غرب هم بشود.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر