تصویب سند «ترویج نام‎گذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی 🔹 در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور، سند سیاست ها و اقدامات تقویت و ترویج نامگذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی به تصویب رسید.  

تصویب سند «ترویج نام‎گذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی

🔹 در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور، سند سیاست ها و اقدامات تقویت و ترویج نامگذاری متولدین جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی به تصویب رسید.

 

  • منبع خبر : خبرجنوب