سرپرست جدید پتروشیمی بوشهر نیز امروز با این پتروشیمی خداحافظی میکند!

سرپرست جدید پتروشیمی بوشهر نیز امروز با این پتروشیمی خداحافظی میکند!

  • منبع خبر : نفتی ها